Kursplan för Spanska D3

Spanish D3

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP036
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-12-18
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 33, 2019
 • Behörighet: 135 hp inom ämneslärarprogrammet inklusive 90 hp spanska och 45 hp utbildningsvetenskapliga kärnkurser.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Utbildningen syftar till att ge en ämnesteoretisk fördjupning i spanska språket och litteraturen, förtrogenhet med den språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga forskningens metoder och problem samt ett vetenskapligt betraktelsesätt.

Efter avslutad kurs ska studenten

 • i tal och skrift på spanska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
 • ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga teorier och metoder
 • i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en vetenskaplig undersökning.
Dessutom ska studenten
- efter delkurs 1:
 • kunna självständigt genomföra en undersökning inom ämnesdidaktik med relevans för läraryrket alternativt inom spansk språk- eller litteraturvetenskap
 • kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem inom den valda inriktningen och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
 • kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
 • kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna på vårdad och stilistiskt adekvat spanska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
 • kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.n.
- efter delkurs 2:
 • kunna göra litterära analyser av de studerade verken utifrån olika litteraturteoretiska perspektiv
 • kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och idémässiga särdrag
 • ha tillägnat sig och kunna diskutera skönlitterära verk från olika perioder.
- efter delkurs 3:
 • kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
 • med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområde.
- efter delkurs 4:
 • kunna redogöra för huvuddragen i det spanska språkets historia
 • kunna redogöra för spanskans viktigaste regionala särdrag och relatera dem till sociohistoriska faktorer
 • kunna redogöra för de viktigaste särdragen i icke standard spanska varianter.

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete och två delkurser varav en ska väljas mellan delkurserna 3 och 4.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp)
Delkursen ger insikter i språkvetenskapens, litteraturvetenskapens eller ämnesdidaktikens teorier och metoder samt i problemformulering inom något av dessa områden. Ett examensarbete med språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller ämnesdidaktisk inriktning redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på vårdad spanska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Delkurs 2. Litteraturvetenskap I (7,5 hp)
Orientering om litteraturvetenskaplig metodik och terminologi.

Delkurs 3. Språkvetenskap II (7,5 hp; valbar)
Orientering om språkvetenskapliga teorier och metoder. Studium av ett antal artiklar angående något centralt problem inom spansk språkvetenskap.

Delkurs 4. Det spanska språkets historia och variation (7,5 hp; valbar).
Översikt över spanska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär). Delkursen ger insikt i spanskans diatopiska och diastratiska variation.

Undervisning

Delkurs 1.
Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. 
Delkurs 2.
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.
Delkurs 3.
Självständigt studium av ett antal artiklar angående något centralt problem inom spansk språkvetenskap. Individuell handledning.
Delkurs 4.
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Delkurs 1.
Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.
Delkurs 2.
Aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig examination.
Delkurs 3.
Skriftlig examination.
Delkurs 4.
Skriftlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Delkurs 1. Examensarbete

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 2. Litteraturvetenskap I

 • Cervantes Saavedra, Miguel de Pérez López, José Luis Don Quijote de la Mancha

  Edición especial: Castilla-La Mancha: Empresa Pública Don Quijote, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Castro, Pilar; Ayala, Francisco 1906- Doce cuentos españoles del siglo XX

  Madrid Anaya: 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pérez Galdós, Benito Marianela.

  1. ed., 10. reimpr.: Madrid: Alianza editorial, 1983, tr. 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vega, Lope de; Alcina Franch, Juan; Vega, Lope de. El villano en su rincón Fuenteovejuna : El villano en su rincón

  3. ed.: Barcelona: Juventud, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendier (köps på expeditionen)

Referenslitteratur

 • Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos; Navarro Durán, Rosa Breve historia de la literatura española.

  Madrid: Alianza Editorial, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Franco, Jean Historia de la literatura hispanoamericana : a partir de la Independencia

  Barcelona: Ariel, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

 • Introducción al estudio de la literatura Brioschi, Franco; Vaíllo, Carlos; Gargano, Antonio; Blecua, Alberto; Di Girolamo, Constanzo

  1. ed.: Barcelona: Ariel, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Språkvetenskap II

Litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 4. Det spanska språkets historia och variation

 • Pharies, David A. Breve historia de la lengua española

  Segunda edición revisada.: Chicago: The University of Chicago Press, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst