Kursplan för Ekologi och miljö, baskurs (uppdragsutbildning)

Basic Ecology and Environmental Aspects (Contract Education)

 • 4,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8BL006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-01-17
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs uppdragsgivarens tillstånd.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen skall studenten kunna

 • beskriva verkan på organismer och ekosystem av olika typer av mänskliga aktiviteter, såsom spridning av industrikemikalier, jordbruk och annan markanvändning.
 • förstå innebörden av och använda några vanliga ekologiska grundbegrepp såsom naturligt urval, konkurrens, ekologiska nischer.
 • några vanliga naturvårdsbegrepp (exempelvis rödlistad art, nyckelbiotop, signalart)
 • översiktligt beskriva markens fysikaliska och kemiska egenskaper och hur marken fungerar som recipient för föroreningar.
 • sammafatta vattnets kretslopp ur ett biologisk och geovetenskapligt perspektiv

Innehåll

Presentation av ekologiska grundbegrepp; naturlig selektion, ekologiska kretslopp, struktur och funktion hos akvatiska ekosystem.

Gifter i miljön, deras spridningsvägar och effekter.

Markens fysikaliska och kemiska egenskaper. Det geologiska kretsloppet. Marken som recipient för föroreningar.

Vattnets kretslopp ur ett biologiskt och geovetenskapligt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och studiebesök.

Examination

Prov sker i slutet av kursen i form av en hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.