Kursplan för Naturkunskap för grundskolans senare år och gymnasiet (lärarfortbildning)

Natural Science for Secondary School (Continuing Education for Teachers)

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 8BL008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-10-01
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Pedagogisk högskoleexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fördjupade och aktuella teoretiska kunskaper inom ingående delar av biologi, fysik,

  geovetenskap och kemi

 • använda de nya teoretiska kunskaperna i sin egen undervisning kritiskt
 • granska och kommentera populärvetenskaplig litteratur och aktuell naturvetenskap förmedlat via media

Innehåll

Ny och aktuell kunskap inom sju olika temata som tar upp vetenskapsteori, miljöfrågor, klimatlära, genteknik, energi, tillämpad ekologi samt biologisk mångfald.

Undervisning

Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier och exkursioner/fältkurser.

Examination

Skriftliga och muntliga prov om 4 hp per tema, samt ett projektarbete (2 hp) om hur delar av kursinnehållet har implementerats i kursdeltagarens egna skolundervisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A. Biology

  8th ed. /b Neil A. Campbell ... [et al.].: San Francisco, Calif.: Benjamin Cummings ;a London :b Pearson Education [distributor], 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hewitt, Paul G.; Suchocki, John; Hewitt, Leslie A. Conceptual physical science

  4th ed.: San Francisco: Pearson Addison Wesley, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

Kopierat material