Kursplan för Ordinära differentialekvationer I

Ordinary Differential Equations I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Flervariabelanalys, Linjär algebra II

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer;

 • känna till exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;

 • kunna bestämma och klassificera fixpunkter;

 • känna till resultat rörande existens och entydighet av lösningar;

 • kunna tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;

 • kunna redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;

 • kunna tillämpa ovanstående tekniker för linjära system av differentialekvationer;

 • behärska elementära metoder för kvalitativa studier av icke-linjära system av differentialekvationer;

 • presentera matematiska resonemang för andra.

  Innehåll

  n:te ordningens lineära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-lineära system, klassificering av fixpunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

  Undervisning

  Föreläsningar och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

 • Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: HT 2007

  I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

  • Andersson, Karl Gustav; Böiers, Lars-Christer Ordinära differentialekvationer

   2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1992

   Se bibliotekets söktjänst

  • Diacu, Florin An introduction to differential equations : order and chaos

   New York: W.H. Freeman, cop. 2000

   Se bibliotekets söktjänst