Kursplan för Sannolikhet och statistik

Probability and Statistics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Envariabelanalys eller Derivator och integraler
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna genomföra enkla beräkningar av sannolikheter och betingade sannolikheter och därvid kunna använda metoder för oberoende händelser;
 • ha grundläggande kunskaper om stokastiska variabler och de vanligaste sannolikhetsfördelningarna;
 • kunna beräkna väntevärde och varians för olika fördelningar;
 • förstå innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen;
 • kunna genomföra approximativa beräkningar av sannolikheter utgående från centrala gränsvärdessatsen, speciellt med metodik för normalfördelningen;
 • ha kunskap om probabilistiska metoder för något tillämpningsområde;
 • förstå grunderna för statistiska undersökningar och ha kunskap om några metoder för beskrivande statistik;
 • kunna konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
 • kunna konstruera skattningar i samband med enkel linjär regression.

  Innehåll

  Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingad sannolikhet. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Tillämpade sannolikhetsproblem. Statistiska undersökningar. Beskrivande statistik. Punkt- och intervallskattningar. Regressionsanalys.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

 • Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: vecka 27, 2007

  • Blom, Gunnar Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

   4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1989

   Se bibliotekets söktjänst