Kursplan för Statistik för ingenjörer

Statistics for Engineers

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2008
 • Behörighet: Funktionslära för ingenjörer, Algebra och vektorgeometri
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • känna till ett flertal metoder och tekniker för visualisering av datamaterial;
 • kunna genomföra enkla beräkningar av sannolikheter;
 • ha grundläggande kunskaper om stokastiska variabler och några vanliga sannolikhetsfördelningar;
 • förstå innebörden av centrala gränsvärdessatsen;
 • ha utvecklat en intuitiv förståelse för slump och slumpmässigt beteende;
 • förstå användning av punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
 • känna till regressionsmetodik för anpassning av mätdata;
 • ha kännedom om några typiska ingenjörstillämpningar av sannolikhet och statistik, exempelvis tillförlitlighet och kvalitetsteknik.

  Innehåll

  Beskrivande statistik: läges- och spridningsmått, frekvenstabeller och stolpdiagram, histogram, andra diagram och visuella verktyg. Inledande kombinatorik och sannolikhetsteori. Sannolikhetsfördelningar: binomial, Poisson, normal, exponential. Centrala gränsvärdessatsen. Punktskattning, intervallskattning. Regressionsmetoden. Ingenjörstillämpningar, valda exempel.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

  Övriga föreskrifter

  Kursen kan med fördel samläsas med Studieteknik för ingenjörer.

 • Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: vecka 36, 2009

  I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

  Versioner av litteraturlistan