Kursplan för Fysikundervisning i praktiken

Considerations for Effective Physics Teaching

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA516
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  60 hp varav 45 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten skriftligt och muntligt kunna förklara, diskutera och relatera till

 • hur fysikens natur förhåller sig till upplevandet av fysiklärande
 • omfattningen av inlärningsproblem i grundläggande fysik
 • hur lärare kan använda forskningsbaserad kunskap för att förbättra möjligheterna till fysiklärande
 • hur forskning har visat att studenter upplever fysik ur ett epistemologiskt perspektiv
 • lärandemodellerna "conceptual change" och "variation"
 • vilken betydelse genus har över hur fysiklärande upplevs

Innehåll

Kursen skall utforska konsekvenser av olika undervisningsformer i fysik genom diskussioner rörande

 • fysikens natur som vetenskaplig gren
 • erfarenheter av fysikinlärning satta i ett sammanhang
 • exempel på forskning om studenters förståelse av grundläggande fysik
 • varför fysik uppfattas som svårt
 • exempel på integrering av ett genus perspektiv i fysikundervisningen

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och ges i seminarieform. De studerande tilldelas inläsningsmaterial före varje seminarium och de förväntas utnyttja detta till förberedelser för att kunna deltaga aktivt i seminariet.

Examination

Examinationen består av två delar, dels en fortlöpande utvärdering baserad på studentens aktivitet under seminarierna samt på skriftliga essäer, dels ett skriftlig projekt i slutet av kursen. För godkännande av kursen krävs att båda dessa delar är godkända.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.