Kursplan för Fördjupningskurs i matematik

Selected Topics in Mathematics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA045
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt 30 högskolepoäng matematik på avancerad nivå

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

 • ha fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av matematik eller något matematiskt tillämpningsområde;

 • ha fått en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematik;

 • självständigt kunna orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området;

 • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av matematik.

  Innehåll

  Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat.

  Undervisning

  Föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Inlämningsuppgifter, muntlig presentation i seminarieform.

 • Litteratur

  Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.