Kursplan för Termodynamik

Thermodynamics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA517
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Envariabelanalys, Flervariabelanalys, Mekanik I eller motsvarande. Elektromagnetism I eller motsvarande rekommenderas.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten vara väl bekant med följande:

 • Begreppen arbete, värme, inre energi, entropi, temperatur, observabler, fördelningar.
 • Termodynamikens empiriska huvudsatser.
 • Hur makroskopiska observabler kan framtagas med hjälp av termodynamiken samt jämföras med experimentella data.
 • Hur Clausius-Clapeyrons ekvation kan användas vid beräkningar på fasövergångar.
 • Hur analys av kretsprocesser görs t.ex. beräkning av verkningsgrader.
 • Hur beräkning av värmeledning och värmestrålning i olika geometrier kan utföras.

Innehåll

Materia och energi. Termometri. Makroskopiska observabler. Klassisk kinetisk gasteori, allmänna gaslagen och andra enkla tillståndsekvationer för gaser samt även tillståndsekvationer för andra fysikaliska system. Maxwells hastighetsfördelning. Termodynamikens huvudsatser. Termodynamiska tillståndsvariabler och tillståndsekvationer. Makroskopisk definition av entropi samt även Boltzmanns ekvation för entropin. Termodynamiska potentialer och Maxwells relationer. Omskrivning och integrering av partiella derivator d v s framtagning av observabler m h a en tillståndsekvation. Fasövergångar. Kretsprocesser med diverse tekniska tillämpningar. Värmeledning i olika geometrier samt värmestrålning inklusive Stefan-Boltzmanns lag samt Wiens lag.

Projektarbete i grupp om 2-3 studenter, skriven rapport samt muntlig presentation inför övriga klassen.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, projektlaboration.

Examination

Skriftlig tentamen, projektrapport, muntlig presentation i seminarium.

Övergångsbestämmelser

Kursen samläses under 07/08 med 1FY669 eller 1TF715.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.