Kursplan för Beräkningsvetenskap III

Scientific Computing III

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD397
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2008
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Beräkningsvetenskap II och Flervariabelanalys del 2 alternativt Elektromagnetism (vektoranalys, Greens och Stokes satser krävs).

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten

 • kunna redogöra för de grundläggande begreppen konsistens, stabilitet, konvergens;
 • översiktligt kunna förklara idén bakom de algoritmer som behandlas i kursen;
 • förstå och på en grundläggande nivå kunna använda avancerad beräkningsprogramvara (Femlab);
 • känna till de vanligaste typerna av beräkningsnät och deras för- och nackdelar;
 • kunna lösa teknisk-naturvetenskapliga problem givet matematisk modell, genom att strukturera problemet, välja lämplig numerisk metod, samt generera lösning med hjälp av avancerad programvara och egen kod;
 • kunna redogöra för den principiella skillnaden mellan metoder baserade på finita differenser och finita element och metodernas för- och nackdelar givet olika tillämpningsproblem;
 • i en mindre rapport kunna presentera, förklara, sammanfatta, värdera och resonera kring lösningsmetoder och resultat samt argumentera för slutsatser.

Innehåll

Partiella differentialekvationer: lösningsmetoder baserade på finita differensmetoder och finita elementmetoder. Egenvärdesproblem: potensmetoden och QR-metoden. Iterativa metoder för lösning av linjära ekvationssystem. Användning av programvara (Femlab och MATLAB).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/workouts, laborationer, obligatoriska inlämningsuppgifter/minprojekt.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter/miniprojekt (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2008

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Meddelas senare/To be decided.