Kursplan för Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle

Economic History A: Economy and Society

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH310
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Denna kurs kan ingå i samhällsvetarprogrammet, ekonomprogrammet, lärarprogrammet 140-220 poäng samt lärarprogrammet 210/330 högskolepoäng vid Uppsala universitet. Den kan också läsas som fristående kurs. Kursplanen är godkänd av Ekonomisk-historiska institutionens styrelse.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för innebörden i begreppet institutionella förhållanden samt med exempel från olika tider/epoker belysa samspelet mellan teknik och institutionella förhållanden
 • översiktligt beskriva hur grundläggande ekonomiska, sociala och politiska förutsättningar för industrialiseringen växte fram i Västeuropa, hur detta ledde till en industriell revolution i Storbritannien och hur industrialiseringsprocessen spred sig till olika länder under 1800-talet
 • redogöra för några huvuddrag i strukturförändringarna i svensk och europeisk ekonomi samt diskutera hur inhemska och internationella förhållanden samspelat i denna utveckling
 • översiktligt diskutera den historiska bakgrunden till aktuella utvecklingsproblem i u-länderna och Östeuropa
 • återge några huvuddrag i den ekonomiska doktrinhistorien och relatera dessa till strukturella och institutionella förändringar i ekonomin
 • aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner, genomföra kortare muntliga presentationer samt skriftligt behandla en avgränsad ekonomisk-historisk frågeställning
 • kritiskt bedöma och analysera kortare texter av ekonomisk-historisk karaktär

Innehåll

Denna introduktionskurs i ekonomisk historia ger en kronologisk översikt av den ekonomiska utvecklingen i främst Västeuropa och Nordamerika samt Sverige. Särskild vikt läggs vid utvecklingen från och med den industriella revolutionen. Ett genomgående tema är samspelet mellan förändringarna i teknik, produktionsstruktur och samhällets ekonomiska organisation. Kursen är uppdelad i två, huvudsakligen kronologiskt avgränsade, moment.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Respektive moment examineras genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment 1. Den moderna ekonomins grundläggning, 7,5 högskolepoäng

 • Kragh, Martin De ekonomiska idéernas historia

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2012

  Kap. 1-5, ca 135 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars Sveriges ekonomiska historia

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schön, Lennart En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel

  4., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schön, Lennart Vår världs ekonomiska historia. : D. 2 Den industriella tiden

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Kap 1-4. ca 285 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morell, Mats; Hedenborg, Susanna (red.) Sverige - en social och ekonomisk historia

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Urval ca 25 s. (Kompendium)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Söderberg, Johan Vår världs ekonomiska historia : Den förindustriella tiden

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Enl. lärares anvisningar ca 250 s.

Totalt ca 1 550 s.

Moment 2. Perspektiv på 1900-talets ekonomiska utveckling. 7,5 högskolepoäng

 • Världens ekonomiska historia : från urtid till nutid Cameron, Rondo E.; Neal, Larry; Schön, Lennart Sandin, Gunnar

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  S. 1-36, 405-625

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Klas-Göran Europa och världen under 1900-talet.

  2., [kompletterade]uppl.: Stockholm: Liber, 2003

  Urval 88 s. (Kompendium)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kragh, Martin De ekonomiska idéernas historia

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2012

  Kap. 6-13, ca 140 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars Sveriges ekonomiska historia

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars Vad är marknaden?

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schön, Lennart En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel

  4., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schön, Lennart Vår världs ekonomiska historia. : D. 2 Den industriella tiden

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Kap 1 och 5.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morell, Mats; Hedenborg, Susanna (red.) Sverige - en social och ekonomisk historia

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Urval ca 110 s. (Kompendium)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Enligt lärares anvisningar 50 s.

Totalt ca 1 650 s.

Versioner av litteraturlistan