Kursplan för Programmeringsteknik II

Computer Programming II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD722
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Programmeringsteknik I eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten

 • kunna redogöra för vad som menas med begreppen arv och polymorfi i ett objektorienterat språk och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
 • ha fördjupade kunskaper i programspråket Java, speciellt vad gäller objektorienterad programmering;
 • kunna skriva och implementera rekursiva lösningar till olika problem;
 • kunna principen för analysera algoritmers effektivitet och kunna analysera enklare algoritmer;
 • kunna beskriva samt implementera och använda de grundläggande datastrukturerna array, länkad lista, hashtabell och binärt träd;
 • kunna beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program.

Innehåll

Fortsatt programmering i Java: arv, polymorfi, undantag. Objektorienterad analys och design. Datastrukturer: stackar, köer, listor och träd, hashtabeller.

Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Programmeringsteknik, hjälpmedel för programutveckling.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Någon av böckerna