Kursplan för Historisk lingvistik

Historical Linguistics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN231
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Fonetik och fonologi, 7,5 hp eller Fonetik I, 7,5 hp eller 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som valfri delkurs i Lingvistik B, C eller D. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 2007-02-15.

Mål

Kursen syftar till att ge introduktion till språkförändring från ett historiskt perspektiv samt kännedom om viktigare teorier om språkförändringar.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:
beskriva skillnaderna mellan synkronisk och diakronisk lingvistik
översiktligt beskriva historisk lingvistik som ett område inom lingvistik och dess historiska utveckling
redogöra för huvudtyperna av språkförändring: (i) ljudförändring, (ii) grammatisk förändring,
(iii) förändringar i syntax, (iv) semantiska förändringar
resonera kring begreppet grammatikalisering
beskriva språkinterna kontra språkexterna språkförändringar, vad är ett lånord? vad kan lånas? varför lånar språk?
redogöra för de olika lingvistisk sätten att klassificera språk: Genetisk klassificiering, typologisk klassificering, areal klassificering
kritiskt reflektera över följande begrepp: den komparativa metoden, intern rekonstruktion
översiktligt redogöra för olika modeller av språkförändring: familjeträdsmodellen, vågmodellen, dialektmodellen, den generativa modellen
resonera kring förhållandet mellan areallingvistik och historisk lingvistik

Innehåll

Kursen behandlar teorier i historisk-komparativ språkforskning och dess metoder – såsom den komparativa metoden och intern rekonstruktion – samt metodernas tillämplighet och räckvidd. Ljudförändringar och ljudlagsbegreppet. Form- och betydelseförändringar. Etymologi.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. Obligatorisk närvaro vid gruppövningstillfällen, hemuppgift samt skriftlig tentamen. Kunskapskontroll sker genom skriftlig tentamen samt muntlig och/eller skriftlig redovisning av referat- och tillämpningsuppgifter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 82,5 hp inom huvudområdet lingvistik, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2010

 • Millar, Robert McColl; Trask, R. L. Trask's historical linguistics.

  2nd ed.: London: Hodder Arnold, 2007

  Enligt lärarens anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Campbell, Lyle Historical linguistics : an introduction

  3., rev. edition: Edinburgh: Edinburgh University Press, [2013]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fortson, Benjamin W. Indo-European language and culture : an Introduction

  2. ed.: Chichester: Wiley-Blackwell, 2010 [i.e. 2009]

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare material kan tillkomma.

Versioner av litteraturlistan