Kursplan för Upptäckter i vårt planetsystem

Discoveries in our Planetary System

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1AS035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
* redogöra för grunddragen i solsystemets uppkomst och utveckling, samt skillnaderna mellan de olika typerna av kroppar
* redogöra för hur solsystemets objekt undersöks från rymden och från jorden, och orsakerna till planeternas rörelsemönster och utseende sett från jorden
* redogöra för jordens särställning bland planeterna, och solsystemets likheter och olikheter med kända exoplanetsystem

Innehåll

Människans historiska relation till planetsystemet. Planetsystemets uppkomst (kosmogoni) och utveckling. Systemets dynamik, planeternas inre och atmosfärer, ringar, satelliter, asteroider, kometer och meteoriter. Kollisionsprocesser och kraterbildningar. Rymdutforskning och rymdsondernas betydelse. Sökande efter andra planetsystem.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas vid kursens slut.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2007

 • McBride, Neil; Gilmour, Iain; Bland, Philip A. An introduction to the solar system

  Co-published ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst