Kursplan för Musikteori 1

Music Theory 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2007
 • Behörighet: Förutom Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A är det nödvändigt med grundläggande kunskaper i notläsning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys, kunna göra elementära musikanalyser samt transkribera enklare musikaliska förlopp.

Innehåll

Moment 1: Gehör 3 högskolepoäng. Enkel transkription.
Moment 2. Satslära och funktionsanalys 6 högskolepoäng. Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar). Funktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys.
Moment 3. Verkstudier 6 högskolepoäng: Musikanalytiska studier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupplektioner, hemuppgifter samt övningar vid dator och instrument alt. webbaserad undervisning.

Examination

Skriftliga prov, hemskrivningar och hemuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.