Kursplan för Arkeologi A

Archaeology A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR260
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

– ha kännedom om kulturutvecklingen i Skandinavien under förhistorisk tid och äldre medeltid

– ha kännedom om det arkeologiska källmaterialet

– ha kännedom om arkeologins teori och metoder

– ha inblick i arkeologiämnet utifrån ett globalt och jämförande perspektiv

– kunna utföra allmänna samt inom kunskapsområdet grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger och ha kännedom om enkel referenshantering.

Innehåll

Moment 1 Introduktion, 1,5 hp

Introduktionsvecka som ger en inblick i grundläggande arkeologiska begrepp och det arkeologiska tolkningsperspektivet. Kursens olika moment och uppläggning behandlas, liksom det efterföljande arkeologprogrammets mål och uppläggning.

Moment 2 Skandinavien under perioden stenålder t.o.m. äldre bronsålder, 7,5 hp

Ger en översiktlig förståelse för kulturutvecklingen i Skandinavien från istidens slut t.o.m. äldre bronsålder (ca 1000 f.Kr), insatt i ett europeiskt perspektiv. Utgångspunkten är aktuell arkeologisk forskning som presenteras mot bakgrund av moderna arkeologiska översikter. Avsikten är att förmedlade kunskap om förhistorien utifrån ett tolkande arkeologiskt perspektiv. Här ingår också utbildning i informationskompetens och referenshantering i samarbete med bibliotekets personal.

Moment 3 Skandinavien under perioden yngre bronsålder till äldre medeltid, 7,5 hp

Ger en översiktlig förståelse för kulturutvecklingen i Skandinavien under perioden yngre bronsålder t.o.m. äldre medeltid (ca 1250 e.Kr), insatt i ett europeiskt perspektiv. Utgångspunkten är aktuell arkeologisk forskning som presenteras mot bakgrund av moderna arkeologiska översikter. Avsikten är att förmedla kunskap om förhistoria och medeltid utifrån ett tolkande arkeologiskt perspektiv.

Moment 4 Det internationella perspektivet: Global och jämförande arkeologi, 6 hp

Momentet ger en överblick över arkeologisk forskning i ett internationellt, utomeuropeiskt perspektiv. Undervisningen förmedlas med exempel från pågående forskning i främst Östafrika, Syd- och Mellanamerika samt Sydostasien.

Moment 5 Arkeologins teori och metod, 7,5 hp

Här ges en övergripande inblick i arkeologiska källmaterial samt deras tolkning i olika kontexter. I momentet behandlas sådana naturvetenskapliga metoder som tillämpas inom arkeologin samt ges en inblick i GIS (Geografiskt InformationsSystem). Momentet ger även en orientering i arkeologisk vetenskaps- och kulturteori från 1800-talet fram till idag.

Undervisning

För moment 1 sker undervisningen i form av föreläsningar.

I moment 2 – 5 sker undervisningen i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.

Examination

Moment 1: Obligatorisk närvaro.

Moment 2 – 5: Avslutas med skriftlig tentamen och/eller hemskrivning.

För momenten 2 – 5 används betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Övriga föreskrifter

Kunskaper i läsning av engelska är nödvändig.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2006

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Översiktslitteratur - Skandinavien under stenålder till äldre bronsålder

 • Andersson, Magnus; Knarrström, Bo Senpaleolitikum i Skåne : en studie av materiell kultur och ekonomi hos Sveriges första fångstfolk.

  Stockholm: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet ; Lund, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden. 1.

  Stockholm: Natur och kultur, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden. 2.

  Stockholm: Natur och kultur, and)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Baudou, Evert Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv.

  1. uppl. / 3. tr.: Umeå: Skytteanska samf. ; Bjästa, l.])

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Sverige. 1, Fångstfolk och herdar

  2., omarb. uppl.: Höganäs: Wiken, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Sverige. 2, Bönder och bronsgjutare

  2., omarb. uppl.: Höganäs: Wiken, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jensen, Jørgen Danmarkshistorien. Bronzealderen. 1, Skovlandets folk

  København: Sesam, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Andersen, Søren H. Danmarkshistorien. Stenalderen. 1, Jægerstenalderen

  København: Sesam, 1981

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nielsen, Poul-Otto Danmarkshistorien. Stenalderen. 2, Bondestenalderen

  København: Sesam, 1981

  Se bibliotekets söktjänst

 • Det svenska jordbrukets historia. : [Bd 1] Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.] Welinder, Stig; Pedersen, Ellen Anne; Widgren, Mats Myrdal, Janken

  Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norrback, Märtha; Edgren, Torsten; Törnblom, Lena Finlands historia. 1

  Esbo: Schildt, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hayden, Brian Archaeology : the science of once and future things.

  New York: Freeman, cop. 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mykland, Knut; Magnus, Bente; Myhre, Bjørn Norges historie. B. 1, Forhistorien

  Oslo: Bokklubben nye bøker, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Price, T. D. The introduction to farming in Northern Europe

  Ingår i:

  Europe's first farmers.

  Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  s. 260-300

  Se bibliotekets söktjänst

Tematiska texter

Texturval kopplade till föreläsningarnas innehåll.

 • Apel, Jan Daggers, knowledge and power

  Uppsala: Dept. of Archaeology and Ancient History [Institutionen för arkeologi och antik historia], Univ., 2001

  Sid 323-342.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Borna Ahlkvist, Hélène Hällristarnas hem : gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder.

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetets förl., 2002 (Malmö, ska)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Knutsson, Kjel Bridging the abyss of time-material cultur, cultural reproduction and the sacred times of origin

  Ingår i:

  Vuollerim papers on hunter-gatherer archaeology

  (2005) s. 181-219

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lekberg, Per Yxors liv, människors landskap : en studie av kulturlandskap och samhälle i Mellansveriges senneolitikum.

  Uppsala: Dept. of Archaeology and Ancient History [Institutionen för arkeologi och antik historia], Univ. ; Göteborg, röm)

  Sid 300-311.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skenet från det förflutna : arkeologi och myter i en bronsåldersbygd. Skjöldebrand, Martin; Kaliff, Anders; Ahldén, Håkan; Grönberg, Crister; Riksantikvarieämbetet. UV Linköping,

  Linköping: UV Linköping, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sundström, Lars; Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia, Det hotade kollektivet : neolitiseringsprocessen ur ett östmellansvenskt perspektiv.

  Uppsala: Dept. of Archaeology and Ancient History [Institutionen för arkeologi och antik historia], Univ., 2003 (Uppsala, röm)

  Sid 285-299.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Victor, Helena Med graven som granne : om bronsålderns kulthus = The grave as a neighbour : on Bronze Age ritual houses.

  Uppsala: Univ., tab)

  Se bibliotekets söktjänst

Tillkommer artiklar i urval efter lärares anvisningar.

Bakgrundslitteratur

 • Renfrew, Colin; Bahn, Paul Archaeology : theories, methods and practice

  5th ed.: London: Thames and Hudson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Kurslitteratur - yngre bronsålder till äldre medeltid

 • Andersson, Kent; Herschend, Frands Germanerna och Rom : [The Germans and Rome].

  Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Burenhult, Göran Arkeologi i Norden. 2.

  Stockholm: Natur och kultur, and)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bartlett, Robert The making of Europe : conquest, colonization and cultural change, 950-1350.

  London: Penguin, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Baudou, Evert Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv.

  1. uppl. / 3. tr.: Umeå: Skytteanska samf. ; Bjästa, l.])

  Sid 104-159.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jensen, Jørgen Danmarkshistorien. Bronzealderen. 2, Guder og mennesker

  København: Sesam, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hvass, Lone Danmarkshistorien. Jernalderen. 1, Landsbyen og samfundet

  København: Sesam, 1980

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hvass, Lone Danmarkshistorien. Jernalderen. 2, Bønder, købmænd og krigskarle

  København: Sesam, 1980

  Se bibliotekets söktjänst

 • Det svenska jordbrukets historia. : [Bd 1] Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.] Welinder, Stig; Pedersen, Ellen Anne; Widgren, Mats Myrdal, Janken

  Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norrback, Märtha; Edgren, Torsten; Törnblom, Lena Finlands historia. 1

  Esbo: Schildt, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gräslund, Anne-Sofie Ideologi och mentalitet : om religionsskiftet i Skandinavien från en arkeologisk horisont.

  Uppsala: Univ., 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Herschend, Frands Livet i hallen : tre fallstudier i den yngre järnålderns aristokrati.

  Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, Univ., 1997 ; (Uppsala, tr.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ilkjær, Jørgen; Friberg, Roj Illerup Ådal : et arkæologisk tryllespel.

  Moesgård: Jysk arkæologisk selskab, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jesch, Judith Women in the Viking age.

  Woodbridge: Boydell, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norr, Svante To rede and to rown : expressions of early Scandinavian kingship in written sources.

  Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History [Institutionen för arkeologi och antik historia], Univ., 1998 ; (Uppsala, HSC)

  Kapitel 3 och 5.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Price, Neil S. The Viking way : religion and war in late Iron Age Scandinavia.

  Uppsala: Dept. of Archaeology and Ancient History [Institutionen för arkeologi och antik historia], Univ., 2002 (Stockholm, tab)

  Kapitel 2.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Roesdahl, Else Vikingernes verden : vikingerne hjemme og ude.

  3. bogklubudgave: København: Gyldendals Bogklubber, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sawyer, Birgit; Sawyer, Peter Medieval Scandinavia : from conversion to Reformation, circa 800-1500

  Minneapolis, Minn.: Univ. of Minnesota Press, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skenet från det förflutna : arkeologi och myter i en bronsåldersbygd. Skjöldebrand, Martin; Kaliff, Anders; Ahldén, Håkan; Grönberg, Crister; Riksantikvarieämbetet. UV Linköping,

  Linköping: UV Linköping, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holmes, George The Oxford illustrated history of Medieval Europe.

  Oxford: 1988

  Sid 96-234.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hedvall, Rikard; Andersson, Hans; Riksantikvarieämbetet, Urban diversity : archaeology in the Swedish province of Östergötland.

  Stockholm: Riksantikvarieämbetets förl., 2002 (Linköping, set)

  Se bibliotekets söktjänst

Bakgrundslitteratur

Kurslitteratur - Global och jämförande arkeologi

 • Connah, Graham African civilizations : precolonial cities and states in tropical Africa : an archaeological perspective

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vogel, Joseph O.; Vogel, Jean Encyclopedia of precolonial Africa : archaeology, history, languages, cultures, and environments.

  Walnut Creek, Calif. ; London: AltaMira Press, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Renfrew, Colin; Bahn, Paul Archaeology : theories, methods and practice

  5th ed.: London: Thames and Hudson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Scupin, Raymond; DeCorse, Christopher R. Anthropology : a global perspective.

  3. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shaw, Thurstan The archaeology of Africa : foods, metals, and towns.

  London: Routledge, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

Bakgrundslitteratur

Kurslitteratur - arkeologins teori och metod

 • Arwill-Nordbladh, Elisabeth; Högskoleverket, ; Nationella sekretariatet för genusforskning, Genusforskning inom arkeologin.

  Stockholm: Högskoleverket, eam)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johnson, Matthew Archaeological theory : an introduction.

  Oxford ; Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Olsen, Bjørnar d 1958- Torhell, Sven-Erik Från ting till text : teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trigger, Bruce Graham Arkeologins idéhistoria

  Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

Bakgrundslitteratur

 • Preucel, Robert W.; Hodder, Ian Contemporary archaeology in theory.

  Oxford: Blackwell, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Murray, Tim Encyclopedia of archaeology. P. 1, The great archaeologists, Vol. 1.

  Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Renfrew, Colin; Bahn, Paul Archaeology : theories, methods and practice

  5th ed.: London: Thames and Hudson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst