Kursplan för Ortnamn och personnamn

Place-Names and Personal Names

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV082
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Sv B/Sv2B

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om svenska ortnamn och personnamn och deras bildning alltifrån äldsta tid. Kursen skall vidare ge kännedom om de viktigaste facktidskrifterna, om ortnamns- och personnamnspublikationer samt om källmaterial i ortnamns- och personnamnsarkiv.

Innehåll

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Deltagande i exkursion, om sådan anordnas. Studiebesök i ortnamns- och personnamnsarkiv.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.