Kursplan för Polska I

Polish I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Sv B/Sv2 B

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-25 och senast reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i polska språket.

Efter avslutad kurs ska studenten

- vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi

- ha kunskap om grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i polska språket

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp

Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i den polska formläran och syntaxen jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- känna till grunderna i den polska formläran

- kunna ett visst basordförråd

- ha ett acceptabelt uttal

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av polsk formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha viss förmåga att översätta från svenska till polska och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd

- ha någon förmåga att tala och uppfatta polska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier (på halvfart) i ämnet polska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen med huvudområde Polska krävs ytterligare 105 högskolepoäng (Polska II, Polska B, Polska C och Polska D) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Allmän grammatik:

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Nybörjarkurs I:

Delkurs 3. Nybörjarkurs II:

Allmänna handböcker: Grammatikor:

Allmänna handböcker: Polska uppslagsverk och ordböcker:

 • Polanski, Kazimierz; Jurkowski, Marian Encyklopedia jezykoznawstwa ogólnego

  Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kofman, Jan Encyklopedia popularna PWN.

  26. wyd., uzupelnione i uaktualnione: Warszawa: PWN, cop. 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kucala, Marian; Urbanczyk, Stanislaw Encyklopedia wiedzy o jezyku polskim

  Wroclaw: Ossolineum, 1978

  Se bibliotekets söktjänst

 • Banko, Miroslaw Inny slownik jezyka polskiego PWN

  1. wyd.: Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wielki slownik ortograficzno-fleksyjny Janik-Plocinska, Barbara; Sas, Malgorzata; Turczyn, Ryszard Podracki, Jerzy

  Warszawa: Swiat Ksiazki, 2003, cop. 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kurzowa, Zofia Winiarska, Justyna Ilustrowany slownik podstawowy jezyka polskiego wraz z indeksem pojeciowym wyrazów i ich znaczen

  Kraków: TAiWPN Universitas, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Medak, Stanislaw Slownik form koniugacyjnych czasownikow polskich

  Kraków: TAiWPN Universitas, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Markowski, Andrzej Nowy slownik poprawnej polszczyzny PWN

  2. wyd.: Warszawa: PWN, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Doroszewski, Witold Slownik jezyka polskiego

  Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Doroszewski, Witold; Kurkowska, Halina Slownik poprawnej polszczyzny

  4. wyd.: Warszawa: PWN, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Suchodolski, Bogdan Wielka encyklopedia powszechna PWN. : 13 Suplement

  Warszawa, c 1970: 1970

  Se särskilt volym 9

  Se bibliotekets söktjänst

Allmänna handböcker: Ordböcker:

 • Kubitsky, Jacek Slownik polsko-szwedzki : Polsk-svensk ordbok

  2., rev. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kubitsky, Jacek Slownik szwedzko-polski

  1. wyd.: Warszawa: PWN, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stanislawski, Jan; Jassem, Wiktor Wielki slownik angielsko-polski : z suplementem = The great English-Polish dictionary : supplemented

  7. wyd., supl. 4. wyd.: Warszawa: Wiedza powszechna, 1982

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stanislawski, Jan; Jassem, Wiktor Wielki slownik polsko-angielski : z suplementem = The great Polish-English dictionary : supplemented

  Dodruk do wyd. 6, supl. 4: Warszawa: 1982

  Se bibliotekets söktjänst

Allmänna handböcker: Fackordböcker:

 • Drews, Jerry Biologisk-medicinsk ordbok : svensk-polsk och polsk-svensk = S?ownik biologiczno-medyczny : szwedzko-polski i polsko-szwedzki

  Trångsund: XYZ, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Drews, Jerry Juridisk ordbok : svensk-polsk och polsk-svensk = S?ownik prawniczy : szwedzko-polski i polsko-szwedzki

  Trångsund: XYZ, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Drews, Jerry Kemiordbok : svensk-polsk och polsk-svensk = Slownik chemiczny : szwedzko-polski i polsko-szwedzki

  Trångsund: XYZ, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Drews, Jerry Språkliga och litterära termer : svensk-polsk och polsk-svensk ordlista = S?ownik jezykoznawczy i literaturoznawczy : szwedzko-polski i polsko-szwedzki

  Trångsund: XYZ, cop. 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahlgren, Sven; Kosowski, Norbert; Pogorzelska, Danuta Ordlista för tolkar. : Svenska-polska

  1. uppl.: Stockholm: Utbildningsförl. på uppdrag av Tolk- och översättarinstitutet, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Samhällstermer översatta till polska.

  Göteborg: Språkdata, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Steensland, Lars Kommenterad svensk-polsk och polsk-svensk fågelordlista

  Uppsala: Slaviska institutionen, 1986

  Se bibliotekets söktjänst