Kursplan för Serbiska/kroatiska/bosniska C

Serbian/Croatian/Bosnian C

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SB000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Serbiska/kroatiska/bosniska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Minst 22,5 hp på Serbiska/Kroatiska/Bosniska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 1998-06-25 och senast reviderad 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om SKB samt utökade kunskaper om språkområdets litteratur och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- väsentligt ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
- i tal och skrift kunna uttrycka sig på god SKB
- ledigt kunna använda ett centralt ordförråd i SKB i såväl tal som skrift
- kunna läsa och förstå språkområdets skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga studier är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen. Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Kurser består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkursen innehåller fördjupning i formlära, syntax och ordbildning i SKB samt träning i översättning från svenska till SKB.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha goda kunskaper i syntax
- ha goda kunskaper i morfologi
- översätta tämligen avancerade texter från svenska till SKB

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Kursen innehåller träning i att tala och uppfatta SKB.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
- kunna hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med SKB
- kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
- kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film

Delkurs 3. Text och litteraturhistoria, 7,5 hp
Delkursen innehåller studiet av texter som ger ökad insikt i serbisk, kroatisk och bosnisk litteratur och litteraturhistoria. Kursen omfattar 300 normalsidor text på SKB, varav minst hälften är skönlitteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha väsentligt utökat sitt ordförråd i SKB jämfört med föregående nivå
- kunna analysera texter på SKB, innehållsmässigt och språkligt
- utan svårighet kunna läsa olika typer av text på SKB

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 4. Kunskap om Serbien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro, 7,5 hp
Kursen innehåller läsning av centrala historiska texter och samhällstexter främst i översättning och fördjupat studium av enskilda verk i original. Studenten ska självständigt läsa ett valt verk som redovisas skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha gedigna kunskaper i språkområdets historiska och sociala utveckling
- kunna förklara det moderna språkområdets samhällsfrågor utifrån dess kultur och historia

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenten visar resultatet av sina prestationer genom en kombination av prov. Dessa prov kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 30 högskolepoäng (SKB D), varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng i ämnet.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.