Kursplan för Nationalekonomi C: Examensarbete

Economics C: Thesis Work

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE770
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Nationalekonomi A och B 40 p/60 hp. Statistik 10 p/15 hp.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Examensarbetet/uppsatsarbetet är avsett att ge övning i att självständigt och kritiskt analysera olika ekonomiska problem med utnyttjande av tillgänglig vetenskaplig metodik och de kunskaper som erhållits från övriga kurser, samt i att klart disponera och formulera en redovisning av analysresultaten.

Undervisning

Undervisningen består av dels handledning med planeringsseminarium och mellanseminarium, dels en avslutande seminarieserie.

Deltagande i dessa seminarier är obligatoriskt.

Vidare ingår ett metodseminarium i inledningen till uppsatsarbetet och individuell handledning.

Examination

Kursen examineras genom författande av en uppsats, som skall behandlas på ett seminarium med i förväg utsedda opponenter. Kursen förutsätter aktivt deltagande i ett antal obligatoriska seminarier med framläggande av uppsats, opposition etc.

Betygsgraderna är underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För att slutbetyg skall erhållas krävs att en omarbetad version inlämnas till handledaren, där hänsyn tagits till de synpunkter som framförts vid slutseminariet.

Ytterligare ett krav för att slutbetyg skall erhållas är att varje student måste sända in sin uppsats via mail till granskningsföretaget Urkund. Detta för att undanröja alla misstankar om plagiat.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges enligt högskoleförordning gällande före 1 juli 2007. Kursen ges för sista gången läsåret 07/08.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.