Kursplan för Språktypologi

Language Typology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN243
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: 30 hp i språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som valfri delkurs i Lingvistik B, C eller D. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 2007-02-15.

Mål

Kursen är en introduktion till begrepp och metoder i språktypologin. Den syftar till att ge kunskap om variationsvidden i mänskliga språks struktur och att belysa det svenska språket ur
typologisk synvinkel.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:
beskriva språktypologi som ett lingvistiskt delområde, dess grundantaganden, metodologi och undersökningsobjekt, samt dess relation till områdena areallingvistik och historisk lingvistik
redogöra för skillnaderna mellan och ändamålen med följande tre sätt att lingvistiskt klassificera språk: genetisk klassificering, typologisk klassificering och areal klassificering
redogöra för olika typer av av språktypologiska klassifikationssystem, inklusive morfologisk typologi och ordföljdstypologi
beskriva och problematisera begreppet språklig universalie, samt redogöra för klassifikationen av universalier i absoluta, implikationella och statistiska universalier
kritiskt reflektera över begreppet markering i klassisk och modern bemärkelse och dess användning i språktypologi
redogöra för begreppen grammatisk hierarki och prototyp och deras användning i språktypologisk argumentation
resonera kring vanligt förekommande typologiska mönster, inklusive implikationella och hierarkiska mönster samt samförekomst av grammatiska hierarkier
översiktligt redogöra för "språkens demografi" i världen samt skillnaden mellan språkmångfald ("många språk") och språkfamiljsmångfald ("många språkfamiljer")
redogöra för äldre och nyare ansatser att förklara språkförändringar, inklusive skillnaden mellan språkexterna och språkinterna påverkande faktorer i språkförändring
redogöra för begreppet (språkligt) lån utifrån följande utgångspunkter: vad är ett (språkligt) lån? vad kan lånas? varför lånar språk?

Innehåll

Principer för typologisk klassifikation av språks fonologi, morfologi, syntax och semantik. Svenskans struktur i jämförelse med andra språk.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. Obligatorisk närvaro vid gruppövningstillfällen, hemuppgift samt skriftlig tentamen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 82,5 hp inom huvudområdet lingvistik, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.