Kursplan för Användning av MATLAB

Using MATLAB

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD311
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2007
 • Behörighet: Matematik D.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • använda MATLAB:s utvecklingsmiljö på ett effektivt sätt
 • skriva egna välstrukturerade program i MATLAB
 • välja och använda MATLAB:s inbyggda funktioner för att lösa beräkningsproblem och för att visualisera resultat
 • överföra en matematisk modell till kod i MATLAB
 • förstå principerna, fördelar och begränsningar med numeriska beräkningar
 • skriftligt redovisa resultat från MATLAB på ett välstrukturerat sätt

Innehåll

MATLAB:s utvecklingsmiljö, datatyper, inbyggda funktioner och aritmetiska uttryck, filhantering, enkel programmering. Grundläggande grafik. Grundläggande beräkningar med MATLAB: linjära ekvationssystem, minstakvadratanpassning, nollställen, interpolation. Att skriva egna program, grundläggande programstruktur, kommandofiler och funktioner, parameteröverföring. Avancerade datorberäkningar med MATLAB, avancerad programmering och avancerad grafik.

Undervisning

Kursen ges som nät/distanskurs. Kommunikation och handledning helt nätbaserad.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och eventuellt avslutande skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2007

 • Pärt-Enander, Eva; Sjöberg, Anders Användarhandledning för MATLAB® 6.5

  1. uppl.: Uppsala: Avd. för teknisk databehandling, 2003

  Se bibliotekets söktjänst