Kursplan för Kurdiska C

Kurdish C

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD301
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2008
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Kurdiska B

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03.

Kursen avser tredje terminens studier i ämnet Kurdiska. Eftersom kursen inte innehåller examensarbete, kan ämnesfördjupning för filosofie kandidatexamen uppnås först i och med Kurdiska D.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ytterligare förmåga att läsa och översätta moderna och klassiska texter till svenska, viss förmåga att analysera persiska och arabiska element i kurdiskan, fördjupad kännedom om Kurdistans och Mellanösterns historiska, sociala och religiösa förhållanden samt någon erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen består av följande 5 delkurser:

Delkurs 1. Klassisk kurdiska, inklusive elementär persisk och arabisk grammatik, 3 poäng

Läsning och analys av ca 40 boksidor texter på klassisk kurdiska och, i sammanhang därmed, genomgång av klassisk kurdisk grammatik, inklusive de viktigaste elementen i persisk och arabisk grammatik (särskilt nominalsystem och infinita verbformer).

Delkurs 2. Moderna och folkloristiska kurdiska texter. 5 poäng

Läsning och analys av ca 100 boksidor valda moderna texter på syd- och nordkurdiska.

Delkurs 3. Kurdiska realia, 2 poäng

Fördjupade studier av Kurdistans och Mellanösterns historiska, sociala och religiösa förhållanden.

Delkurs 4. Moderna och klassiska kurdiska texter, 5 poäng

Läsning och analys av ca 40 boksidor valda moderna texter på syd- och nordkurdiska samt ca 60 boksidor texter på klassisk kurdiska, inklusive poesi, och i samband därmed en introduktion till den kurdiska poesins diktformer och versmått.

Delkurs 5. Specialarbete, 5 poäng

Ämne för arbete väljes i första hand inom områdena språk, litteratur, historia eller religion. Resultatet redovisas i en uppsats om ca 20-30 sidor som bör diskuteras under en seminarieövning.

Examination

Examination sker antingen genom fortlöpande muntliga eller skriftliga prov inom ramen för undervisningen eller genom skriftligt eller muntligt prov efter varje moments avslutning. Det sista gäller särskilt sådana kurser där studenten måste inhämta stoff på egen hand. Prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov tre gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.