Kursplan för Observationell astrofysik I

Observational Astrophysics I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  30 hp matematik och 60 hp fysik, Astrofysik I eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

* redogöra för de moderna jord- och rymdbaserade teleskopen, samt de instrument och detektorer som används inom astronomin

* beskriva dagens observationella metoder samt datareduceringsmetoder.

Innehåll

Kursen kommer ge en introduktion till moderna jord- och rymdbaserade teleskop. Sfäriska koordinatsystem. Diverse observationstekniker som direktavbildning, fotometri, spektroskopi, interferometri behandlas, samt därtill hörande teleskop/instrument/detektor konfigurationer. Observationsutförande, kalibreringar och databehandling ingår, både teoretiskt såväl som praktiskt med Westerlundteleskopet vid Ångströmlaboratoriet.

Undervisning

Föreläsningar, instrumentkalibreringsövning och observationsövning.

Examination

Uppfyllda närvarokrav. Skriftligt prov i form av att skriva del av ansökan om observationstid vid ett teleskop, motsvarande 3 hp. Presentationer, motsvarande 1 hp och godkända övningar, motsvarande 1 hp. Betyget baseras på studentens engagemang och förståelse av ämnet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kitchin, Cristopher Robin Astrophysical techniques

  4. ed.: Bristol: Institute of Physics Publishing, 2003

  Se bibliotekets söktjänst