Kursplan för Etnologisk vetenskapssyn

Ethnological Epistemology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE400
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom modern etnologisk vetenskapssyn, dess teorier och metoder samt att diskutera nyare kulturteoretiska problemställningar.

Deltagarna förväntas efter fullgjord kurs:

- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper inom etnologisk metod och kulturteori

- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper inom modern etnologisk och grannvetenskaplig forskning

- ha utvecklat sin förmåga att självständigt diskutera vetenskapsteoretiska frågor inom modern etnologi

- ha utvecklat sin förmåga att självständigt problematisera frågor inom kursens område och redovisa detta skriftligt.

Innehåll

Kursen presenterar kulturteorier och dessa teoriers tillämpning inom det etnologiska forskningsfältet.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt till 75%.

Examination

Kursen examineras i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen.

För studerande, som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle, anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Icke godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Etnografi, representation och kön

 • Ehn, Billy; Klein, Barbro Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet

  Stockholm: Carlsson, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lövkrona, Inger Annika Larsdotter, barnamörderska : kön, makt och sexualitet i 1700-talets Sverige

  Lund: Historiska media, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Meurling, Birgitta Den farofyllda färden : fältarbete och könskonstituering

  Ingår i:

  Könssorter(ing) : forskning om kön och makt : festskrift till professor Eva Lundgren

  Uppsala: Sociologiska institutionen, 1997

  s. 75-87

  Sidangivelse avser pdf.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • De los Reyes, Paulina; Martinsson, Lena Olikhetens paradigm : intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  s. 9-57, 141-182.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kulturbegrepp och kulturkritik

 • Öhlander, Magnus Bruket av kultur : hur kultur används och görs socialt verksamt

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  s. 11-39

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Ella Berättelser om skillnad, berättelser om likhet : etnografi, värderingar och politik

  Ingår i:

  Dikotomier : vetenskapsteoretiska reflektioner

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  S. 202-217

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Löfgren, Orvar; Wilk, Richard R. Off the edge : experiments in cultural analysis

  Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006

  50 s. i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Diskursteori

 • Foucault, Michel Rabinow, Paul The Foucault reader

  New York: Pantheon Books, cop. 1984

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ingridsdotter, Jenny The promises of the free world : postsocialist experience in Argentina and the making of migrants, race, and coloniality

  Huddinge: Södertörns högskola, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise Diskursanalys som teori och metod.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Materialitet

 • Latour, Bruno Wennerholm, Elisabeth Artefaktens återkomst : ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi

  Stockholm: Nerenius & Santérus, 1998

  s. 11-58

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damsholt, Tine; Simonsen, Dorthe Gert; Mordhorst, Camilla Materialiseringer : nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse

  Århus: Århus Universitetsforlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fenomenologi

Versioner av litteraturlistan