Kursplan för Etnologisk vetenskapssyn

Ethnological Epistemology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE400
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom modern etnologisk vetenskapssyn, dess teorier och metoder samt att diskutera nyare kulturteoretiska problemställningar.

Deltagarna förväntas efter fullgjord kurs:

- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper inom etnologisk metod och kulturteori

- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper inom modern etnologisk och grannvetenskaplig forskning

- ha utvecklat sin förmåga att självständigt diskutera vetenskapsteoretiska frågor inom modern etnologi

- ha utvecklat sin förmåga att självständigt problematisera frågor inom kursens område och redovisa detta skriftligt.

Innehåll

Kursen presenterar kulturteorier och dessa teoriers tillämpning inom det etnologiska forskningsfältet.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt till 75%.

Examination

Kursen examineras i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen.

För studerande, som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle, anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Icke godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2009

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Etnografi, representation och kön

 • Ehn, Billy; Klein, Barbro Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet

  Stockholm: Carlsson, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindström, Susanne Kamp om rummet : en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan

  Umeå: [Susanne Lindström] :b Institutionen för kultur och medier/Etnologi, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lövkrona, Inger Annika Larsdotter, barnamörderska : kön, makt och sexualitet i 1700-talets Sverige

  Lund: Historiska media, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meurling, Birgitta Den farofyllda färden : fältarbete och könskonstituering

  Ingår i:

  Könssorter(ing) : forskning om kön och makt : festskrift till professor Eva Lundgren

  Uppsala: Sociologiska institutionen, 1997

  s. 75-87

  Sidangivelse avser pdf.

  Se bibliotekets söktjänst

 • De los Reyes, Paulina; Martinsson, Lena Olikhetens paradigm : intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  s. 9-57, 141-182.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Östman, Ann-Catrin Den civiliserade skillnaden : om kvinnors arbete och könsarbetsdelning i tidig historisk och etnologisk forskning

  Ingår i:

  Nätverket : kulturforskning i Uppsala

  Se bibliotekets söktjänst

Kulturbegrepp och kulturkritik

 • Anthias, Floya New hybridities, old concepts : the limits of 'culture'

  Ingår i:

  Ethnic and racial studies.

  (2001) s. 619-641

  Se bibliotekets söktjänst

 • Öhlander, Magnus Bruket av kultur : hur kultur används och görs socialt verksamt

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  s. 11-39

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gerholm, Lena The concept of culture in ethnology

  Ingår i:

  Culture and management in a changing Europe

  Tumba: Multicultural Centre (Mångkulturellt centrum) ;a Stockholm :b Institute of International Business, 1994

  s. 15-27

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hastrup, Kirsten Kultur : det fleksible fælleskab

  Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2004

  s. 35-76

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hylland Eriksen, Thomas Confessions of a useful idiot or : why culture should be brought back in

  Ingår i:

  LBC newsletter

  (2002) s. 16-19

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kurkiala, Mikael Business as usual? : critical remarks on the trivialization of difference and diversity

  Ingår i:

  LBC newsletter

  (2002) s. 22-25

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Ella Difference or similarity

  Ingår i:

  Ethnologia Scandinavica : a journal for Nordic ethnology

  s. 102-114

  Se bibliotekets söktjänst

Diskursteori

Materialitet

 • Latour, Bruno Wennerholm, Elisabeth Artefaktens återkomst : ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi

  Stockholm: Nerenius & Santérus, 1998

  s. 11-58

  Se bibliotekets söktjänst

 • Damsholt, Tine; Simonsen, Dorthe Gert; Mordhorst, Camilla Materialiseringer : nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse

  Århus: Århus Universitetsforlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan