Kursplan för Finska B

Finnish B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Minst 22,5 hp i baskurs Finska A vari skall ingå delkurserna 1 (Finska I) och 2 (Finska II).
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1982-04-23, senast ändrad av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i grammatik, främst syntax, ökade praktiska färdigheter i finska samt ökade kunskaper om den finska litteraturen och kulturen samt det finska samhället.
Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha fördjupade teoretiska kunskaper i finsk formlära, syntax och ordbildning
- ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd
- ha utökade kommunikativa färdigheter
- kunna läsa och förstå olika typer av text
- ha utökade kunskaper i finsk litteratur
- ha ökad säkerhet i användning av relevanta språkliga hjälpmedel

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Grammatik, 7,5 hp
Delkursen innehåller en fördjupad genomgång av finskans böjningslära, en grundlig genom-gång av syntaxen och en överblick över ordbildning. Grammatikövningar.
Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov samt fullgjorda uppgifter.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha befäst sina kunskaper i finsk formlära och syntax
- kunna analysera och förklara grammatiska strukturer utifrån ett kontrastivt svenskt-finskt perspektiv
- förstå huvuddragen i finsk ordbildning
- kunna tillämpa insikterna i finsk grammatik i tal och skrift

Delkurs 2. Muntlig språkanvändning, 7,5 hp
Delkursen innehåller träning i att utgående från skönlitteratur (50 s), tidningstexter och grammatik öka den inom A-kursen förvärvade muntliga språkfärdigheten och förmågan att förstå och tala finska i formella sammanhang. Hörförståelse- och konversationsövningar, träning i att hålla korta föredrag och referat, att debattera samt att tolka och återge skönlitterära texter.
Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning, fullgjorda uppgifter samt genom muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
- kunna förstå och tala finska i informella och mera formella sammanhang
- kunna hålla kortare presentationer över något vardagligt tema
- kunna tillämpa viss presentationsteknik

Delkurs 3. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp
Delkursen innehåller träning i att utgående från grammatik och textläsning (100 s) förbättra den studerandes förmåga att använda finska i skrift och att förstå och analysera olika typer av texter. Träning i att tolka, analysera och återge texter med hjälp av t.ex. referat och uppsats. Översättning till och från finska.
Kunskapskontroll sker genom varierande typer av fullgjorda skriftliga uppgifter och skriftligt slutprov.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
- förstå och analysera olika typer av text
- översätta medelsvår text från svenska till finska
- utforma egna texter av olika karaktär

Delkurs 4. Litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp
Delkursen innehåller en fördjupning i finsk litteratur- och kulturhistoria och läsning av 150 sidor modern finsk skönlitteratur.

Kunskapskontroll sker genom fullgjorda uppgifter och muntligt eller skriftligt slutprov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha fördjupade kunskaper i finsk litteraturhistoria
- ha utökad kännedom om finsk litteratur
- kunna analysera skönlitterära texter språkligt och innehållsmässigt
- kunna använda relevanta lexika och handböcker

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier i finska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 60 högskolepoäng (Finska C och Finska D)varav ett självständigt arbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng (Finska E) varav ett självständigt arbete om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med kursen Finska för finsktalande B.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Grammatik:

 • Karlsson, Fred Finsk grammatik

  9., utök. och rev. uppl.: Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silfverberg, Leena Suomen kielen jatko-oppikirja

  Helsinki: Finn Lectura, 2003

  9.p, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 1: Grammatik: Referenslitteratur:

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik.

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jönsson-Korhola, Hannele; White, Leila Tarkista tästä. Suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville.

  Helsinki: Finn Lectura, 2002

  7.p, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • White, Leila Suomen kielioppia ulkomaalaisille

  4. uud. p.: Helsinki: Finn Lectura, 2001

  8. p, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2: Muntlig språkanvändning:

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 2: Muntlig språkanvändning: Referenslitteratur:

 • Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja 1-3 : Stora svensk-finska ordboken 1-3

  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1982-87

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sarantola, Anja; Sarantola, Tauno Ruotsi-suomi : opiskelusanakirja

  Porvoo: Werner Söderström, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cantell, Ilse Suomi-ruotsi : opiskelusanakirja.

  2. pain.: [Stockholm]: [Norstedts ordbok], 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berg, Maarit; Silfverberg, Leena Kato hei! Puhekielen alkeet

  Helsinki: Finn Lectura, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nurmi, Timo Suomen sanakirja opiskelijoile ja ulkomaalasille

  Jyväskylä: Gummerus ISBN 978-951-20-8125-7, 2009

Delkurs 3: Färdighetsträning med textanalys:

 • Bessonoff, Salli-Marja; Hämäläinen, Eila Kielitaitoa kirjoittamalla : kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville

  Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Silfverberg, Leena Suomen kielen jatko-oppikirja

  Helsinki: Finn Lectura, 2003

  9.p., 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 3: Färdighetsträning med textanalys: Referenslitteratur

 • Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja 1-3 : Stora svensk-finska ordboken 1-3

  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1982-87

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sarantola, Anja; Sarantola, Tauno Ruotsi-suomi : opiskelusanakirja

  Porvoo: Werner Söderström, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cantell, Ilse Suomi-ruotsi : opiskelusanakirja.

  2. pain.: [Stockholm]: [Norstedts ordbok], 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nurmi, Timo Suomen sanakirja opiskelijoile ja ulkomaalasille

  Jyväskylä: Gummerus ISBN 978-951-20-8125-7, 2009

Delkurs 4: Litteratur- och kulturhistoria:

Texter och övrig litteratur väljs i samråd med läraren