Kursplan för Livsfilosofi och det moderna samhället

Life's Philosophy and Modernity

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2008
 • Behörighet: Universitetsstudier omfattande 60 p/90 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna analysera den livsfilosofiska dimensionen av miljö- och utvecklingsproblematiken och därigenom ha redskap att föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen

 • ha kunskap om olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner, samt kunna kritiskt förhålla sig till dessa

 • ha förståelse för kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet

 • ha reflekterat kring sin egen livsfilosofiska inställning och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld
 • Innehåll

  Livsfilosofins betydelse för miljö- och utvecklingsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra med relevanta livsfilosofiska erfarenheter. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

  Examination

  Studenterna examineras genom skrivuppgifter, projektarbeten och aktivt deltagande vid seminarier.

  Litteratur

  Litteraturlista

  Gäller från: vecka 35, 2007