Kursplan för Handledningsmetodik

Supervision

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OM015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-09-03
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Högskoleutbildning inom vårdområdet/sjuksköterskeutbildning, alternativt termin 5 i sjuksköterskeprogrammet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Kursen avser att ge ökade kunskaper om sambandet mellan handledning, pedagogik omvårdnad och personalutveckling. Kursen syftar till att utveckla en kompetens för olika handledningsbehov som berör arbete med studenter, personal och patienter. Undervisningen berör både handledning i teoretiska undervisningssituationer och i bedömning av klinisk utbildning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Skapa ett reflekterande klimat i handledningssituationen
Integrera teori och praktik i handledningsarbetet
Handleda utifrån en bedömning av den handleddes behov och möjligheter

Innehåll

Handledning och handledarroll
Kommunikation
Kunskaps- och människosyn i vård och pedagogik
Handledning/personalutveckling
Handledningssituationer
Bedömning av studerande under den kliniska utbildningen
Etik i handledningssituationen

Undervisning

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten, rollspel, seminarier och studieuppgifter. Varje kursdag innehåller ett moment av grupparbete, där studenterna får arbeta med kommunikation och handledningssituationen. En videoinspelning av rollspel används i momentet.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursen i form av skriftliga och muntliga redovisningar av studieuppgifter såväl individuellt som i grupp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

 • Arvidsson, B; Fridlund, B Factors influencing nurse supervisor competence : a critical analysis study

  2005

  Journal of Nursing Management nr 13 s 231-237

  Se bibliotekets söktjänst

 • Atkins, S; Murphy, K Reflections : a review of the literature

  1993

  Journal of Advanced Nursing nr 18 s 1188-1192

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berg, A; Hallberg, I The meaning and significance of clinical group supervision and supervised individually planned nursing care as narrated by nurses on a general team psychiatric ward.

  2000

  Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing nr 9 s 110-127

  Se bibliotekets söktjänst

 • d´Elia, Giacomo Det kognitiva samtalet i vården.

  Stockholm: Natur och Kultur, 2004

  Välj antingen Eide H eller Giacomo d'Elia

  Se bibliotekets söktjänst

 • Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning Eide, Hilde; Eide, Tom Almqvist, Inger; Jeppsson, Stellan

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Välj antingen Eide H eller Giacomo d'Elia

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lyth, G Clinical supervision : a concept analysis

  2000

  Journal of Advanced Nursing nr 13 (3) s 722-729

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pettersson, B-O; Vahlne, L Handledning : ett vårdpedagogiskt verktyg

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Severinsson, E Confirmation : meaning and self- awareness as core concepts of the nursing supervision model.

  2001

  Nursing Ethics nr 8 (1) s 36-44

  Se bibliotekets söktjänst

 • The value of caring in nursing supervision. Johansson, I; Holm, A-K; Lindqvist, I; Severinsson, E

  2006

  Journal of Nursing Management nr 14 s 644-651

  Se bibliotekets söktjänst

Kurslitteraturen återfinns i separat lista