Kursplan för IT, etik och organisation

IT, Ethics and Organisation

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD004
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med 60 p/90 hp datavetenskap och 20 p/30 hp matematik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Redogöra för vilka etiska teorier och arbetsorganisationsteorier som är relevanta att använda vid analys vid konstruktion och användning av IT-system;

Uppvisa kunskaper och färdigheter när det gäller att hantera och lösa etiska problem i samband med konstruktion och användning av IT-system;

Uppvisa färdighet i att använda enkäter, frågeformulär, intervjuer o.d. i samband med IT-systemutveckling och användning.

Innehåll

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar med typiska problemfall, individuell inlämningsuppgift om etiska frågor relaterade till informationsteknologisk verksamhet. Användning av speciella verktyg för att identifiera verkliga IT-etiska problem och för att planera utveckling, införande och användning av specifika system. Gruppövningar där deltagarna tränar sin etiska kompetens på verkliga etiska konflikter och problem.

Undervisning

Undervisningen innehåller föreläsningar, handledning av inlämningsuppgiften samt obligatoriska seminarier och gruppövningar.

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgift samt deltagande i seminarier och gruppövningar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.