Kursplan för Genusvetenskap A

Gender Research A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap. Kursplanen är fastställd av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning. Kursen behandlar olika innebörder som ligger i begreppet kön och genus och vilka betydelser kön och genus har inom olika områden. Därutöver är det kursens mål att stimulera studentens förmåga till att självständigt och kritiskt söka och granska vetenskapliga texter, samt att argumentera utifrån dessa muntligen och skriftligen Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna diskutera och problematisera begreppen kön och genus återge grunddragen i feminismens och kvinnorörelsens historia och idériktningar från upplysningen till våra dagar förstå och förklara hur könssegregering och könsmaktstrukturer produceras och reproduceras inom sfärerna arbete, familj och politik problematisera svenska genusrelationer i förhållande till globala kritiskt förhålla sig till begreppen sexualitet och kropp och deras olika innebörder från ett genus- och könsteoretiskt perspektiv med fokus på olika maktrelationer göra enklare genusteoretiska analyser av kulturella representationer samt ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till texter, bilder och andra kulturella uttryck aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner genomföra kortare skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Innehåll

Moment 1: Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge en introduktion till grundläggande begrepp och teoribildningar inom genusforskning. Konstruktionen av kön och begreppet genus belyses, och feminismen som politisk och ideologisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv.

Moment 2: Genussystem i samhället: Arbete, familj och politik, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge kunskap om aktuell samhällsvetenskaplig teoribildning om genussystem i arbete, familj och politik.

Moment 3: Sexualiteter och kroppslighet, 7,5 hp. Momentet syftar till att belysa och diskutera valda aspekter på sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv. Moment 4: Kön i kulturen, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge kunskap om aktuell kulturvetenskaplig teoribildning med särskilt fokus på det estetiska fältet och kulturella representationer av kön och genus

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom redovisning av skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment A:1, Genusvetenskapens grunder

 • Arrhenius, Sara En riktig kvinna : om biologism och könsskillnad

  Stockholm: Atlas, cop. 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Backberger, Barbro Det förkrympta kvinnoidealet.

  [Ny utg.]: Stockholm: Pocky, 2003

  s. 53-95 (eller 1966 års upplaga, s. 31-74)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Braidotti, Rosi The Uses and Abuses of the Sex/Gender Distinction in European Feminist Practices

  Ingår i:

  Thinking differently a reader in European women's studies edited by Gabriele Griffin and Rosi Braidotti.

  London: Zed,

  s. 285-307

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  "Kön/genus/begär som subjekt" och "Subversiv performativitet". S. 35-55 och 87-93

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gemzöe, Lena Feminism.

  Stockholm: Bilda, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carlsson Wetterberg, Christina; Jansdotter, Anna Genushistoria : en historiografisk exposé

  -Hirdman, Yvonne, "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning", s. 113-133,<br> - de los Reyes, Paulina, "Det problematiska systerskapet" s. 189-208<br> - Rydström, Jens, "Homosexualitetens historia - ett försummat forskningsfält", s. 209 - 238, <br> - Tjeder, David, "Maskulinum som problem", s. 239-253<br> - Blom, Ida, "Från det moderna till det postmoderna subjektet", s. 255-267<br>

  Se bibliotekets söktjänst

 • Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  urval: ca 60 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundgren-Gothlin, Eva; Nationella sekretariatet för genusforskning, Kön eller genus?..

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999 ; (Göteborg,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Millett, Kate Sexualpolitiken.

  Stockholm: Rabén & Sjögren, 1971

  "Sexualpolitiska exempel" och "Sexualpolitikens teori". S. 11-64

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rosenberg, Tiina Queerfeministisk agenda.

  Stockholm: Atlas, [2002]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rubin, Gayle "The Traffic in Women. Notes on the 'Political Economy' of Sex"

  Ingår i:

  Toward an anthropology of women

  New York: Monthly Review Press, cop. 1975

  (1975) s. 53 s

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom tillkommer vissa artiklar

Moment A:2, Genussystem i samhället: Arbete, familj och politik

 • Essed, Philomena; Goldberg, David Theo.; Kobayashi, Audrey Lynn A companion to gender studies

  Malden, MA: Blackwell Pub., 2005

  S. 357-400 (43 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wahl, Anna Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eduards, Maud Förbjuden handling : om kvinnors organisering och feministisk teori.

  1. uppl.: Malmö: Liber ekonomi, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fernandez, Kelly; Maria, Patricia Maquiladoras: The View from the Inside

  Ingår i:

  Reader in gender, work and organization

  Oxford: Blackwell, 2003

  s. 408-422 (14 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jaquette, Jane S. Women ad Democracy: Regional Differences and Contrasting Views

  Ingår i:

  Journal of democracy..

  (2001) s. 112-125 (13 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval

  Stockholm: Skolverket : b Fritze [distributör], 2006

  Särskilt kapitlen om gymnasium och högskola. Även bilaga, "Forskarrapporter". (87 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundmark, Annika; Strömberg, Laine; Wiiand, Towe Mest lika - delvis olika : hur upplever kvinnliga och manliga studenter sin studiesituation?

  Uppsala: Enheten för utveckling och utvärdering, 1999

  (119 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Magnusson, Eva Hon, han och hemmet : genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  S. 61-78 (17 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Thomas; Kuosmanen, Jari Manlighetens många ansikten : fäder, feminister, frisörer och andra män

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2003

  - Bekkengen, I., "Föräldralediga män och barnorienterad maskulinitet", s. 181-203 (22 s)<br> - Plantin, L. "Det nya faderskapet, ett faderskap för alla? S. 164-180 (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moser, Caroline Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs

  Ingår i:

  World development : b the multi-disciplinary international journal devoted to the study and promotion of world development

  Oxford: Pergamon P., 1973-

  (1989) s. 1799-1825 (26 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rotkirch, Anna Vem är rädd för städerskan? Globalisering och kvinnors autonoma migration

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  (2003) s. 11-18 (7 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • The effects of global economic restructuring on urban women's work and income-generating strategies in Dhaka, Bangladesh Ward, Kathryn; Rahman, Fahmida; Islam, A.K.M. Saiful; Akhter, Rifat; Kamal, Nashid

  Ingår i:

  Critical sociology

  vol. 30 (2004) nr. 1 s. 63-102

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wendt Höjer, Maria; Åse, Cecilia Politikens paradoxer : en introduktion till feministisk politisk teori

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Academia adacta, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

SIDA:s Gender Policy http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=3584&searchWords=SIDA4888

Wach, Heike and Hezel Reeves (2000): Gender and Development: Facts and Figures, Brighton: Institute of Develompemt Studies, BRIDGE (44 s)http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re56.pdf

Moment A:3, Sexualiteter och kroppslighet

 • Adeniji, Anna Ordningsstörande begär : biteori som kritik av antropologisk sexualitetsforskning

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 5 (2001) nr. 1/2 s. 54-69

  15 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gerholm, Lena Behag och begär : kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer.

  Stockholm: Carlsson, 1998

  Ambjörnsson, Fanny "Med kroppen som fiende. Om fem unga kvinnors upplevelse av kropp och identitet". s. 40-56 (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bertilsdotter Rosqvist, Hanna Lagom lika, lagom olika : en diskussion om makt, retorik och bi-teoretiska

  1. utg.: Umeå: h:ström - Text & kultur, 2007

  S. 12-21 (9 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bordo, Susan Den slanka kroppens budskap

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  (1993) s. 3-18

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Butler, Judith "Kön/genus/begär som subjekt" och "Subversiv performativitet", s. 201-233 (32 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jackson, Stevi; Scott, Sue Feminism and sexuality : a reader.

  Edinburgh: Edinburgh University Press, cop. 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Frisell Ellburg, Ann En "ny" näsa - en "ny" identitet?

  Ingår i:

  Locus : tidskrift

  (1997) s. 40-51

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gustavson, Malena Blandade känslor : bisexuella kvinnors praktik & politik

  Göteborg: Kabusa böcker, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johannisson, Karin Den mörka kontinenten : kvinnan, medicinen och fin-de-siècle

  Stockholm: Norstedt, 1994

  valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundgren, Eva Våldets normaliseringsprocess

  Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2004

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pateman, Carol What is Wrong with Prostitution?

  Ingår i:

  Women's studies quarterly.

  (1999) s. 53-64

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ekenstam, Claes Rädd att falla : studier i manlighet.

  Stockholm: Gidlund, 1998

  -Johansson, Thomas "Muskler, svett och maskulinitet", s. 244-268 (24 s)<br> - Nilsson, Arne "Modernisering och manlig homosexualitet. Svenska storstadsmän kring mitten av 1900-talet", s. 182-234 (52 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Segal, Lynne Slow motion : changing masculinities, changing men.

  New updated and revised ed.: London: Virago, 1997

  S. 205-271 (66 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Thomas; Lalander, Philip Sexualitetens omvandlingar : politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.

  Göteborg: Daidalos, 2003

  Fanny Ambjörnsson "'Kom nu hora, så går!'" Om svar på tal, utmanande beteenden och andra skamstrategier". S. 125-152

  Se bibliotekets söktjänst

 • Weitz, Rose The politics of women's bodies : sexuality, appearance, and behavior

  2. ed.: New York: Oxford University Press, 2003

  S. 25-45, 147-183 (56 s)

  Se bibliotekets söktjänst

Moment A:4, Kön i kulturen

 • Agrell, Alfhild Räddad : interiör i två akter

  Umeå: Atrium, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benedictsson, Victoria Pengar

  [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur, 2007

  Valfri utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

 • Torhell, Sven-Erik; Berman, Patricia G. Den maskulina mystiken : konst, kön och modernitet

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  S. 33-51, 117-136, 193-237 (84 s) (40 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck.

  2004: Lund: Studentlitteratur,

  S. 17-22, 113-134, 159-170 (40 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette; Brinck, Ingar Från modernism till samtidskonst : svenska kvinnliga konstnärer.

  Lund: Signum, 2003

  S. 48-77 (30s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Skogens konung och djurens konung i TV. Natur, kultur och genus i naturfilm

  Ingår i:

  NORDICOM-information : om medie- och kommunikationsforskning i Norden

  (2004) s. (13 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heggestad, Eva Fången och fri : 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet : [Swedish women writers of the 1880's on the home, working life, and artistry]

  Uppsala: Avd. för litteratursociologi vid Littera, 1991

  S. 18-29 (12 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ibsen, Henrik Et dukkehjem : skuespill i tre akter

  [Ny udg.], 4. oppl.: Oslo: Gyldendal Norsk forl., 1995

  (Valfri utgåva)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindberg, Anna Lena Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, 2000

  (2001 eller 2004)S. 23-87, 165-227 (128 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Lisbeth Feministisk litteraturkritik i förvandling

  Ingår i:

  Litteraturvetenskap : en inledning

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  s. 115-129 (20 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindgren, Simon Populärkultur : [teorier, metoder och analyser

  Malmö: Liber, 2005

  Kapitel 1, 2, 3, 6, 7 & 8 (140 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moi, Toril Sexual-textual politics : feminist literary theory

  2. ed.: London: Routledge, 2002

  Kapitel 1 och 3, s. 21-41 och kapitel 3. s. 50-69 (42 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Møller Jensen, Elisabeth Nordisk kvinnolitteraturhistoria.

  Höganäs: Wiken, 1993-

  Band 2 ("Modernitetens kvinnliga text" s. 330-353) och band 4 ("Form och förväntan" s. 422-427) (30 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rydberg, Carina Djävulsformeln : roman.

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sarrimo, Cristine När det personliga blev politiskt : 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi.

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2000

  S. 99-130 (31 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schulze, Laurie; Barton White, Anne; Brown, Jane D A Sacred Monster in Her prime: Audience Construction of Madonna as Low-Other

  Ingår i:

  The Madonna connection : representational politics, subcultural identities and cultural theory

  Boulder: Westview P., 1993

  s. 23 s

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thorvall, Kerstin Det mest förbjudna.

  [Ny utg.]: Stockholm: MånPocket, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Williams, Anna Stjärnor utan stjärnbilder : kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet = [Stars without constellations]: [women and canon formation in 20th century literary historiography].

  Stockholm: Gidlund, 1997

  S. 11-14, 24-48 (29 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Woolf, Virginia Ett eget rum (utdrag)

  Ingår i:

  Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  s. 109-116 (8 s)

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom novellen "Frihet" av Elna Tenow (1887)samt
"Ersättning" av August Strindberg(1884)