Kursplan för Genusvetenskap B

Gender Research B

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkänd A-kurs: 20 p/30 hp i Genusvetenskap eller Feministiska studier.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om och insikter i tvärvetenskaplig genusforskning och det könsteoretiska forskningsområdet. Kursen innefattar även en tematisk fördjupningsdel. En tillämpning av kunskaperna sker i form av ett självständigt uppsatsarbete. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna kritiskt diskutera, problematisera och tillämpa valda teorier och metoder från ett makt- och genusteoretiskt perspektiv redogöra för och diskutera olika genushistoriska analyser göra självständiga genusteoretiska analyser av kulturella representationer redogöra för genusvetenskapliga teorier och metoder kopplade till ett specifikt problemområde självständigt författa en kortare uppsats om ett valt problem inom det genusvetenskapliga området, diskutera och försvara uppsatsen vid ett seminarium samt genomföra en opposition på en annan students uppsats aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner samt själv eller tillsammans med andra studenter ansvara för delar av seminariediskussionerna genomföra skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt.

Innehåll

Moment 1: Feministiska teorier och metoder, 12 hp. Momentet syftar till att ge en historisk bakgrund och en aktuell orientering i genusteoretiska problemområden och genusvetenskapliga metoder.

Moment 2: Temafördjupning, 6 hp. Momentet syftar till att ge en ämnesteoretisk och ämnesmetodisk fördjupning inom ett aktuellt genusvetenskapligt problemområde.

Moment 3: Projektarbete och forskningsmetodik, 12 hp. Momentet syftar till att ge studenterna insikter i forskningsmetodik samt lära dem att tillämpa sina kunskaper genom ett självständigt arbete. Momentet ska också träna studenterna i kritiskt tänkande.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom redovisning av skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.