Kursplan för Genusvetenskap C

Gender Research C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs godkänd A- och B-kurs, 40 p/60 hp i Genusvetenskap eller Feministiska studier

 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap. Kursplanen är fastställd av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Mål

Kursen syftar till att ge vidgade och fördjupade kunskaper om och insikter i tvärvetenskaplig genusforskning och dess aktuella teori- och metoddiskussioner. En tillämpning av kunskaperna sker i form av ett självständigt uppsatsarbete. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna föra en självständig argumentation utifrån skilda teoretiska utgångspunkter från ett urval originaltexter inom det genusvetenskapliga fältet söka och kritiskt värdera vetenskapliga artiklar i e-tidskrifter självständigt genomföra en kritisk granskning av sambandet mellan syfte, frågeställning, metod, analys och resultat i en vetenskaplig artikel självständigt avgränsa, utforma och utföra en mindre forskningsuppgift i form av en vetenskaplig uppsats där genusvetenskaplig teori och metod tillämpas försvara sin uppsats vid ett seminarium självständigt genomföra en opposition på annan students uppsats aktivt och självständigt delta i kvalificerade seminariediskussioner och bidra med synpunkter, t.ex. rörande strukturen i vetenskapliga texter genomföra kvalificerade skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Innehåll

Moment 1: Genusvetenskaplig teoriutveckling, 9 hp. Momentet syftar till en fördjupning av aktuella genusvetenskapliga teman utifrån ett urval originaltexter med tonvikten lagd på internationell forskning inom området.

Moment 2: Tematisk fördjupning, 6 hp. Momentet ger en fördjupning i aktuell genusvetenskaplig forskning med fokus på teori- och metodfrågor.

Moment 3: Uppsats, 15 hp. Momentet syftar till utarbetandet av en självständig vetenskaplig uppsats.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuell handledning. Handledning ges inom innevarande termin.

Examination

Examinationen av momenten 1 och 2 sker genom aktivt deltagande i undervisningen, fortlöpande prov samt redovisning av skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter. Moment 3 examineras genom en vetenskaplig uppsats som ventileras vid seminarium samt genom opposition på en annan students uppsats. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.