Kursplan för Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji)

Introductory Course in Northern Kurdish (Kurmanji)

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD122
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-10-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B och En B eller lägst C-språk B/steg 3
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-10-12 och gäller från 2007-07-01.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten minst kunna:

* redogöra för kurmanji-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna och nyiranska språken

* beskriva huvuddragen i kurmanji-kurdiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

* läsa enkla texter på kurmanji med ett begripligt uttal

* översätta elementära texter till svenska

* ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära texter med hjälp av

lexikon

* diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk

* kortfattat redogöra för den historiska utvecklingen i kurdisktalande områden i Främre Orienten från 1500-talet och framåt samt för de konsekvenser politiska gränsdragningar har fått för det kurdiska språket.

Examination

Kunskapskontroll sker genom hemtentamen av realiadelen samt skriftligt prov på språkdelen. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.