Kursplan för Klimat och landskap

Climate and Landscape

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE111
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Kandidatexamen 120 p/180 hp med minst 60 p/90 hp inom området geovetenskap alternativt 60 p/90 hp inom området fysik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande kursen Klimatvariationer 5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter genomförd kurs skall studerande kunna

 • redovisa en översiktlig förståelse av jordens globala och regionala klimat
 • redovisa en djupare förståelse av interaktioner mellan klimat och landskapdynamik i sammanhanget globala klimatförändringar
 • redovisa grundläggande kunskap om de globala klimatssystemets kopplingar mellan olika regioner, som El Nino och monsunernas dynamik
 • redovisa grundläggande kunskap om landanvändning och klimat i tropiska områden
 • redovisa grundläggande kunskap om upvärmning av polarområdena och hur detta påverkar utbredningen av permafrostområdena
 • redovisa grundläggande kunskap om landskapets respons och koppling till det globala klimatet.

Innehåll

Regionala klimatsystem på Jorden. Regionala klimatkopplingen till landskapsdynamik och mänsklig aktivitet. Det dynamiska landskap-klimatsystemet och global förändring. Lokala dynamiken i energiutbytet mellan jordyta och atmosfär.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fältarbete och självständiga arbeten. Kritisk analysis och granskning av litteratur, skriftlig och muntlig presentation av resultat från andras studier och från egna data.

Examination

Prov anordnas i slutet av kursen. Del av examination i form av uppsatsarbeten och seminarieprestationer. För att kursen skall bedömas med betyget 3,4 eller 5 fordras att seminarier och övningar bedömts godkänt. Examinationen är uppdelad på tentamen 6 hp och obligatoriska moment 4 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Robinson, Peter J.; Henderson-Sellers, Ann Contemporary climatology

  2. ed.: Harlow: Addison Wesley Longman, 1999

  Se bibliotekets söktjänst