Kursplan för Examensarbete C i fysik

Degree Project C in Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA599
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  60 hp i fysik varav minst 20 hp inom kvantfysik (t.ex. kvantmekanik, atom- och molekylfysik, kärnfysik, fasta tillståndets fysik)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Innehåll

Inom kursen genomför studenten ett självständigt projektarbete i fysik. I detta arbete används och tränas de färdigheter och förmågor som skall uppnås enligt målen för en kandidatexamen. Inom projektet tillämpar studenten sina inhämtade kunskaper och erfarenheter i fysik på en specifik problemställning. Projektet är vanligtvis av forsknings- eller utvecklingskaraktär.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Individuell handledning men även andra undervisningsformer kan förekomma. Kursen avslutas med ett redovisningsseminarium.

Examination

Kursen examineras utifrån det genomförda arbetet samt den skriftliga och muntliga redovisningen av detta.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.