Kursplan för Spektroskopi

Spectroscopy

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB750
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Kandidatexamen och genomgången kurs Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp eller motsv.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter kursen skall den studerande kunna
- redogöra för etablerade spektroskopiska metoder och deras tillämpbarhet
- välja och använda lämplig spektroskopisk metod för att lösa problem relaterade till kemiska föreningars struktur
- självständigt bestämma kemiska föreningars renhet och koncentration med hjälp av lämplig spektroskopisk metod
- välja och värdera lämplig spektroskopisk metod för att studera molekylers växelverkan
- kritiskt tolka mätresultat framtagna med de spektroskopiska metoder som diskuteras i kursen
- tillämpa symmetri för att klassificera och analysera spektra

Innehåll

Symmetri, IR och Raman-spektroskopi, NMR-spektroskopi, ESR-spektroskopi, laserspektroskopi, Auger- och ESCA-spektroskopi, atomabsorption, -emission och röntgenspektroskopi, cirkulärdikroism, fluoroscensspektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.