Kursplan för Kemisk bindning med beräkningskemi

Chemical Bonding and Computational Chemistry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB550
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med 60 p/90 hp kemi eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter kursen skall den studerande kunna:

 • förutsäga struktur, bindning och reaktivitet hos molekyler med hjälp av kvalitativ molekylorbital- och valensbindningsteori
 • tillämpa viktiga fysikaliska/matematiska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi för att beskriva experimentellt mätbara kemiska egenskaper
 • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till dagens kvantkemiska och statistisk-mekaniska beräkningsmetoder och förklara grundbegreppen inom statistisk termodynamik och kvantkemi
 • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av kemin
 • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för kemiska problemställningar och kritiskt analysera de beräknade molekyl- och ensemble-egenskaperna.

Innehåll

Elektrontäthet och kemisk bindning. Intermolekylära växelverkningar och kraftfält. Omgivningseffekter i vätskor och kristaller. Kvalitativ MO- och VB-teori. Hartree-Fock-beräkningar. DFT-beräkningar. Bas-set. Elektronkorrelationsmetoder. Grundläggande statistisk termodynamik, Monte Carlo- och molekyldynamiksimuleringar. Geometrioptimeringar. Molekyl- och ensemble-egenskaper från beräkningskemiska data. Tillämpningar av beräkningskemi för studier av molekylära, makromolekylära, material- och bulkegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Meddelas senare.