Kursplan för Organismernas evolution och mångfald

The Evolution and Diversity of Organisms

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG100
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Ma D, Fy B, Ke B, Bi B eller kursen Biovetenskap NV1, 20 p.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

- Visa evolutionär förståelse, kunna redogöra för olika evolutionära processer

- Sammanfatta den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet.

- Visa en fylogenetisk förståelse och kunna använda och redogöra för olika fylogenier

- Karakterisera olika organismgrupper och göra evolutionära/fylogenetiska jämförelser

- Tillägna sig relevant terminologi för att karakterisera/beskriva biologiska organismer och fenomen.

- Tillämpa grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt och utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt.

- Arbeta säkert och enligt instruktion på laboratoriet och i fält.

- Preparera fram och identifiera strukturer hos mikroorganismer, alger, svampar, växter och djur.

- Känna till, i Västerhavet, vanliga marina organismer.

- Dokumentera sina kommunikativa färdigheter och sin färdighetsutveckling.

- Arbeta med sin förmåga att presentera ett biologiskt ämnesinnehåll, muntligt och skriftligt, med hjälp av att ge och få återkoppling och självvärdering.

- Arbeta med projektuppgifter i grupp.

- Diskutera och aktivt delta i undervisningsseminarier

- Sammanfatta och generalisera kunskap genom att koppla samman olika undervisningsmoment, både teoretiska och praktiska.

- Använda sina kunskaper och färdigheter som en grund för vidare studier i biologi.

- Inse biologins och evolutionens betydelse för en hållbar utveckling.

Innehåll

Den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet samt dess evolution. Bakterier, arkéer, encelliga eukaryoter, alger och svampar behandlas övergripande och ur ett evolutionärt perspektiv. Växter och djur behandlas mer ingående genom evolutionära jämförelser både i ett nutida och ett historiskt perspektiv. Västerhavets marina organismer studeras särskilt. Övningar i att göra jämförelser makroskopiskt samt med hjälp av stereolupp och mikroskop. Laboratoriemetodik. Stor vikt läggs vid övningar i vetenskapligt arbetssätt och skriftlig respektive muntlig kommunikationsträning

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och gruppundervisning. Deltagande i laborationer och fältmoment, övningar och seminarier är obligatorisk. Kommunikationsträning är integrerad med övriga kursmoment.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i obligatoriska övningar (laborationer, exkursioner, seminarier och presentationer) motsvarande 4 hp, godkänd rapport och deltagande i momentet Vetenskapligt arbetssätt 1 hp samt godkänt resultat på två skriftliga tentamina vardera omfattande 5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2005

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. Biology

  8. ed.: San Francisco, CA: Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raven, Peter H; Evert, Ray Franklin; Eichhorn, Susan E Biology of plants

  7. ed.: New York: W.H. Freeman and Company, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier och utdelat material