Kursplan för Protein engineering

Protein Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG301
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Kandidatexamen. Alt. 1) 40 p/60 hp biologi och 20 p/30 hp kemi alt. 2) kemi 40 p/60 hp inkl. Biokemi 10 p/15 hp och biologi 20 p/30 hp inklusive molekylärgenetik 10 p/15 hp samt i båda fallen Mikrobiell genetik eller Molekylär cellbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Studenterna får under kursen möta ett aktuellt industrirelaterat molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge eleverna fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar. Dessutom är målet att visa att steget inte behöver vara långt för att kommersialisera en bioteknologisk uppfinning. Efter kursen ska studenten kunna
- Analysera proteiners struktur och uppbyggnad med datorbaserade metoder
- Redogöra för proteiners uppbyggnad och klassificering
- Analysera och jämföra proteiners aminosyresekvens och struktur samt relatera denna information till proteiners funktion
- Analysera och jämföra proteinsekvensdata
- Förstå enskilda aminosyrors funktion och inverkan på proteiners löslighetsegenskaper, struktur och funktion
- Förstå faktorer av betydelse för proteinveckningsprocesser
- Med biotekniska metoder konstruera plasmider för expression av naturliga och modifierade gener i bakteriellt expressionssystem
- Analysera proteiners DNA sekvens med avseende på faktorer som kan ha betydelse för expressionsförloppet och det uttryckta proteinets egenskaper, samt baserat på denna analys konstruera modifieringar i syfte att förändra ett proteins egenskaper
- Konstruera primers for isolering av gener med PCR
- Kunna genomföra ett PCR-baserat mutagenes experiment
- Med biokemiska metoder isolera proteiner i milligramskala samt utföra proteinkristallisationsexperiment
- Föra laboratoriedagbok enligt GLP
- Göra en enkel forskningsplan, affärsplan och marknadsundersökning för en bioteknologisk uppfinning

Innehåll

Föreläsningar och datorbaserade övningar om bioteknologiska metoder, proteiners uppbyggnad, struktur, klassificering och funktion. Projektbaserade bioteknologiska experiment samt producera modifierade produkter.
Föreläsningar, seminarier och datorövningar om entreprenörskap.
Studiebesök och annan information om de krav som ställs på en bioteknolog i yrkeslivet.
Studenten ska även presentera och försvara bioteknologiska problemlösningar och resultat, samt genomföra dokumentation av det laborativa delen som motsvarar de krav som de kommer att möta i ett kommande yrkesliv.
Delkurser: Teori (8 hp); Praktiskt arbete (4 hp); Kommersialisering (3 hp)

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning, gruppövningar , duggor och datorövningar är obligatorisk.

Examination

För att visa att man uppnått målen ska studenten
- Teoridelkurs (8 hp): Ha godkänt resultat på en skriftlig examination som omfattar bioteknologiska metoder, protein fysikaliska metoder samt proteiners uppbyggnad och klassificering
- Praktisk del : Redovisa en korrekt utförd (enligt GLP) laboratoriedagbok, redovisa experimentella resultat (4 hp) samt redovisa en enkel forskningsplan med tillhörande affärsplan och marknadsanalys (3 hp)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar

Kompendier och utdelat material