Kursplan för Toxikologi

Toxicology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG209
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet:

  Biologi, 53 p/80 hp motsvarande basblocket i biologi inom kandidatprogrammet i biologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att svara på frågorna: Hur påverkar det giftiga ämnet däggdjur och människa? Vad gör kroppen med ett giftigt ämne? Kursen ger kunskaper om toxikologiska metoder, kunskaper om främmande ämnens omsättning i djur, en översikt av metoder som används för att upptäcka skador på mänskliga celler och på människokroppen samt i den mänskliga populationen.

Efter kursen ska studenten kunna:

* redogöra för grundläggande toxikologiska principer samt beskriva hur olika kemikalier tas upp, omsätts och elimineras från kroppen

* redogöra för olika organs betydelse vid detoxifiering/toxifiering av kemikalier, samt redogöra för mekanismer vid kemikalieinducerad neurotoxicitet och endokrin toxicitet

* beskriva olika beteendetester och deras betydelse för att upptäcka olika neurologiska och endokrinologiska störningar

* beskriva när olika kemikalier är som mest toxiska, vilka mekanismer som ligger bakom störningarna. Kunna diskutera när och hur olika kemikalier kan samverka under utvecklingen för att inducera skador

* beskriva olika genetiska testmetoder, samt skador efter olika typer av joniserande strålning

* tillämpa olika toxikologiska frågeställningar inom de olika yrkesdisciplinerna och ha kännedom om olika riskbedömningskriterier

Innehåll

Allmänna toxikologiska principer och disposition av toxiska ämnen: Momentet innefattar grundläggande beskrivning hur ämnen: absorberas, distribueras och elimineras från kroppen. Momentet innehåller kännedom om toxikokinetiska modeller och biotransformations processer.

Toxicitet i specifika målorgan – effekter och mekanismer: Momentet innefattar grundläggande toxikologisk kunskap om kemikaliers inverkan på centrala organ som är av betydelse för ämnes upptag/eliminering och detoxifiering/toxifiering. Grundläggande kunskap om hur kroppens kommunikationssystem, nervsystemet och det endokrina systemet påverkas av kemikalier.

Beteendetoxikologi: Momentet innefattar grundläggande beteendetoxikologisk kunskap, hur man med olika beteendetekniker kan upptäcka kemikalier som ger funktionella störningar

Utvecklingstoxikologi: Momentet innefattar grundläggande kunskap om olika utvecklingsfaser; embryonal- och fosterutveckling, utveckling under nyföddhetsperioden. Kritiska utvecklingsfaser då teratogena skador och funktionella störningar induceras.

Genetisk toxikologi och joniserande strålning: Momentet innefattar grundläggande kunskap om genetiskt inducerade skador och generella genetiska testmetoder, samt mekanismer vid kemisk inducerade skador och skador efter joniserande strålning.

Toxikologi i samhället: Miljötoxikologi, livsmedelstoxikologi, klinisk toxikologi, epidemiologi, riskbedömning.

Delkurser: Teori 10 hp; Laborationer 4 hp; Litteraturuppgift 1 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och laborationer. Deltagande i laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk. Kursen ges ev. på engelska.

Examination

Delkurs Teori 10 hp: Skriftlig tentamen

Delkurs Laborationer 4 hp: Skriftliga laborationsrapporter

Delkurs Litteraturuppgift 1 hp: Skriftlig och muntlig presentation av litteraturuppgift

För att kursen skall bedömas med betyget godkänd eller väl godkänd fordras att laborationer och seminarier bedömts godkänt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Doull, John; Casarett, Louis J.; Klaassen, Curtis D. Casarett and Doull's toxicology : the basic science of poisons

  6. ed.: New York: McGraw-Hill Medical Publ. Division, cop. 2001

  Se bibliotekets söktjänst