Kursplan för Cellbiologi

Cell Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Organismernas evolution och mångfald, 10 p/15 hp, Genetik och genteknik, 10 p/15 hp samt kemi 20 p/30 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

beskriva struktur och funktion hos biomolekyler, organeller och andra strukturer i cellen samt hela cellen

förstå grunderna för hur olika cellulära processer som cellens energiomsättning och metabolism, kommunikation med andra celler och den extracellulära miljön, inre transportvägar, tillväxt och programmerad död med flera förlopp regleras och integreras på både cellulär och molekylär nivå

känna till vanliga laborativa metoder för att studera cellers, organellers och biomolekylers struktur och funktion

använda några vanliga kromatografiska metoder för att isolera och karakterisera proteiner samt mäta enzymaktiviteter

självständigt använda databaser för att erhålla och kritiskt utvärdera information om olika cellulära processer och celltyper

ställa samman cellbiologiska data till ett muntligt föredrag med datorunderstödda illustrationer anpassade till en stor föreläsningssal

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser. Under den första delen behandlas cellens biokemi (2 p teori + 1 p laborationer), med tonvikt på makromolekylers struktur och egenskaper. Flera laborationer genomförs där proteiners fysikaliska och enzymatiska egenskaper undersöks. Dessa laborationer redovisas skriftligt som rapporter.

Kursens andra del (Cellen i centrum I 2,5 p +) behandlar cellens metabolism och energiomsättning med tonvikt på mitokondriers och kloroplasters funktioner. Vidare studeras hur celler upprätthåller vatten- och jonbalans. Delkursens laborationer (2 p ) redovisas muntligt i seminarier och gruppövningar. I anslutning till dessa genomförs också problemlösningsövningar med tillämpningar från laborationerna.

Den tredje delen (Cellen i centrum II 2,5 p) innefattar cellens signalsystem, cytoskelett och intracellulära transportvägar. Vidare behandlas regleringen av cellcykel och programmerad celldöd. Studenterna ska även insamla och inför övriga kursdeltagare redovisa uppgifter kring specialiserade cellers struktur och egenskaper.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten.
Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

Varje delkurs avslutas med en skriftlig examination. Cellens biokemi 3 hp samt cellen i centrum I resp. II (3 + 3 hp). För godkänt slutbetyg krävs att alla delprov, laborationer och redovisningsuppgifter bedömts godkända(Biokemi 1,5 hp samt Cellen i centrum 3,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 43, 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan