Kursplan för Fysiologi

Physiology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Organismernas evolution och mångfald, 10 p/15 hp, Genetik och genteknik 10 p/15 hp, Cellbiologi 10 p/15 hp samt kemi 20 p/30 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna
Förstå och beskriva
- växters byggnad, vattenhushållning och näringsupptag
- hormoners och andra reglerande ämnens kontroll av cell- och vävnadsdifferentiering
- reglering av blomning och frösättning
- fotosyntesen och kväveomsättningen
- symbioser och försvarsmekanismer
- hur växter påverkas av omgivningsfaktorer som ljus och temperatur
- vävnaders struktur och funktion hos djur
- nervsystemets organisation, egenskaper och funktioner
- sinnesorganens utformning och specialisering hos olika djur
- matspjälkningen och ämnesomsättningen
-blodcirkulationen och respirationen hos land-, vattenlevande- och flygande djur
- vatten- och jonbalans, temperaturreglering hos evertebrater och vertebrater
- hormoners reglering av fysiologiska processer
- reproduktionsfysiologi och kroppens försvarssystem
- hur olika djur har anpassat sig till den normala omgivningen samt påverkas av och anpassar sig till förändringar i omgivningen

Utföra enklare fysiologiska experiment på växter och fysiologiska registreringar och mätningar på sig själva
Aktivt deltaga i diskussioner under seminarier och grupparbeten över fysiologiska och allmänbiologiska frågor
Sammanställa, tolka, utvärdera samt redovisa skriftligt och muntligt resultat från projekt och laborationer
Tillämpa och utöka sin förmåga att söka information i bibliotek och databaser samt att kritiskt granska informationsutflödet inom något för kursen relevant område.
Författa en uppsats i populärvetenskaplig form med angivande av litteraturkällor, samt granska och kommentera uppsats författad av någon annan kursdeltagare.

Innehåll

Kursen består av två delkurser – djur- och växtfysiologi. Båda delkurserna har en laboratorie-/seminariedel på 3 hp/ delkurs och en teoridel på 4 hp/delkurs. Författandet av en uppsats inom växt- eller djurfysiologi ger 1 hp.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och grupparbeten.
Anatomiska studier (mikroskopi) av olika växtpreparat..
De flesta laborationerna utgår från människan som modelldjur och experimenten utför kursdeltagarna på sig själva eller genom datorsimuleringar. Ett experiment görs på organ från fisk
På kursen förekommer diskussionsseminarier där intressanta biologiska och etiska frågeställningar diskuteras (bl.a. genmodifierade växter, könsskillnader, djurförsök, användning av stamceller).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten. Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

Två skriftliga delprov om 4 hp per delkurs.
Muntlig redovisning av laborationerna sker vid ett seminarium (3 hp per delkurs).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 43, 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. Biology

  8. ed.: San Francisco, CA: Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raven, Peter H; Evert, Ray Franklin; Eichhorn, Susan E Biology of plants

  7. ed.: New York: W.H. Freeman and Company, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan