Kursplan för Miljövård, översiktskurs

Human Environment, Survey Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG401
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2007
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens mål är att ge översiktlig orientering och grundläggande kunskaper om miljövårdsfrågor samt att ge träning i förmågan att kritiskt sätta in miljövårdsfrågorna i deras samhälleliga sammanhang.

Efter kursen ska studenten

- kunna beskriva och sammanfatta viktiga miljöproblem i tal och skrift.

- hitta information om miljöfrågor i litteratur och på Internet.

- ha kännedom om värdegrunder inom miljövården.

- kunna försvara sina åsikter om miljöfrågorna och hur de ska lösas.

- ha översiktliga kunskaper om miljövårdens naturvetenskapliga grund inom biologi, kemi och fysik.

- ha kunskaper om miljölagstiftningen och samhällets styrmedel inom miljövården.

- ha kunskaper om miljöarbetet inom förvaltning, industri och areella näringar.

- kunna sätta in miljöproblem och hållbar utveckling i ett globalt sammanhang.

- självständigt kunna beskriva ett restaureringsprojekt.

Innehåll

Kulturlandskap och odling (3 hp): (Kallas officiellt "Exkursioner")

Biologiska och ekologiska grunder. Organismens, populationens, organismsamhällets och ekosystemets uppbyggnad och funktion. Organismernas - även människans - inordning i naturliga kretslopp. Näringsvävar. Landskapsvård, landskapsekologi, landskapshistoria, markanvändning och markskydd. Kulturlandskapets och skogsområdens omvandling i nutid. Olika odlingssystem, inklusive KRAV-odling. Naturresursernas bevarande för framtiden.

Energifrågor och restaurering (3 hp):

Nutida och framtida energianvändning. Olika energisystem. Metoder att minska energianvändningen.

Luftföroreningarnas effekter och tekniska och ekonomiska frågor för att lösa dessa. Bullerproblem, bullerkällor, bullermätning och bullerbekämpning. Bullrets effekter på människan och hennes miljö.

Vattnets kretslopp och vattenkemi. Mänsklig påverkan i korta och långa tidsperspektiv på vattenrecipienten. Vattenrening. Tekniska och ekonomiska frågor kring vattenhantering.

Restaurering av exploaterade miljöer. Självständigt arbete om självvalda restaureringsprojekt.

Ekonomi och miljöledningssystem (3 hp):

Miljön i samhällsplanering och samhällsekonomi. Miljöledningssystem och miljöcertifiering. Fysisk och ekonomisk planering, intressekonflikter, ekonomiska och rättsliga styrmedel. Opinionsbildning i miljövårdsfrågor. Miljöetik. Miljövårdens organisation.

Globala frågor och toxikologi (3 hp):

Globala aspekter av miljövårdsproblematiken, särskilt miljövårdsproblem i u-länder och frågor om hållbar resursanvändning. Genusfrågornas betydelse inom miljövården. Grundläggande klimatfaktorer. Klimatförändringar.

Kemikalier och miljön, gifter i naturen. Cellens organisation. Hur giftverkan mäts. Gifternas direkta och indirekta effekter, särskilt biologiska effekter på människan och andra organismer. Grundläggande medicinska aspekter, som cancerrisker, genetiska störningar och fosterskador. Evolution. Genmodifierade organismer.

Miljörätt och regeringens miljömål (3 hp):

Miljövårdens rättsliga reglering. Exempel på tillämpning av miljölagen.

Regeringens sexton miljömål och delmål.

Naturvård, inklusive exkursion till naturreservat.

Vattnets rörelser i marken. Jord- och bergtäkter. Jordmånen och marken och dess tolerans mot yttre förändringar. Avfallets inverkan på miljön. Kretsloppstänkande i avfallshanteringen.

Bevarande av naturmiljöer.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppseminarier och exkursioner.

Deltagande i seminarier och exkursioner är obligatoriskt.

Examination

Examinationen är fortlöpande under kursens gång. För att kursen skall bedömas som godkänd fordras godkänt resultat på skriftliga hemuppgifter och övriga obligatostiksa moment på alla delkurser som motsvarar 3 hp vardera,

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ingen kurslitteratur från bokhandeln