Kursplan för Bioinformatiska analyser I

Bioinformatic Analyses I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG311
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Kandidatexamen, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt. 2) 60 p/90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen fokuserar på jämförande sekvensanalyser och publika databaser. Efter kursen skall studenten kunna
- identifiera och välja lämpliga publika databaser för att lösa ett givet biologiskt problem
- förklara principerna för kostnadsbaserade sekvensinpassningar
- skissera processen att gå från sekvens(rå)data till ett annoterat genom och förklara de olika teknikerna som används
- välja och tillämpa (för problemområdet) existerande programvara på givna biologiska problem
- implementera enklare algoritmer för datahantering i Perl
- kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat
- Innehåll

Innehåll

Kursen behandlar främst bioinformatik med inriktning på sekvensdata (DNA/RNA och protein) och innehåller följande moment och aspekter:

Publika bioinformatiska databaser, deras utformning och sökverktyg. Sammanläggning av sekvensfragment. Identifiering av kodande sekvenser. Parvis och multipel sekvensinpassning, heuristiska metoder för sekvensinpassning. Annotering av genom.

Bioinformatisk programvara och Linuxmiljö. Automatisering av bioinformatiska analyser med hjälp av Perl.

Delkurser: Teori 2 hp; datorövningar 2 hp; projekt 1 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av datorbaserad nätundervisning, föreläsningar, datorövningar och projektuppgift.

Examination

För godkänd kurs krävs att samtliga datorövningar motsvarande 2 hp och projektuppgift motsvarande 1 hp har redovisats skriftligen och är godkända. Teoridelen examineras med ett skriftligt prov motsvarande 2 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Xiong Jin: Essential bioinformatics (2006)

Kompendier och utdelat material

Webbaserat instuderingsmaterial