Kursplan för Grundläggande programmering

Introductory Programming

 • 5 poäng
 • Kurskod: 1TS040
 • Nivå: A
 • Ämne: : Datavetenskap
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2000-06-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2005-05-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2005
 • Behörighet: Kurserna System i teknik och samhälle: introduktion och Algebra eller motsvarande kunskaper. Kursen vetenskapsteori bör läsas parallellt.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Syfte

Efter kursen skall den studerande:

 • Kunna beskriva problemlösning med hjälp av
  algoritmer
 • Kunna implementera (enkla) algoritmer i
  programspråket Java
 • Behärska grunderna i god programkonstruktion och objektorienterade programmeringstekniker

  Innehåll

  Kursen fokuserar på programmering som metod för
  problemlösning. Objektorienterad problemlösning, formulering av algoritmer, val av
  datatyper och konstruktion av program i valt
  programspråk är här centralt. I kursen används
  språket Java för implementeringen av program, varvid objekt-orienterad programmering introduceras.
  Dokumentation och testning av program programmeringsstil och
  programkvalitet behandlas. Programmering diskuteras ur vetenskapliga, tekniska och
  samhällelliga perspektiv, liksom programmeringens
  betydelse i komplexa system.  I kursen ingår även en orientering om
  programvarans utvecklingsprocess.

  Undervisning

  Föreläsningar, övningar och laborationer.

  Examination

  Examinationen sker huvudsakligen genom
  laborationer och uppgifter som löses enskilt och
  /eller i grupp. Skriftlig tentamen kan förekomma
  som komplement.

  Omprov i betygshöjande syfte (plussning) tillåts inte på denna kurs.

 • Litteratur

  Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.