Kursplan för Praktisk filosofi A

Practical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten
kunna ge en överblick över centrala frågeställningar, metodproblem och begreppsbildningar inom den praktiska filosofin,
ha grundläggande kunskaper om värdeteori, normativa system och deras tillämpningar,
kunna analysera och kritiskt granska centrala normativa och värdemässiga frågor,
kunna ge en systematisk behandling av vissa problem inom moralfilosofi,
ha grundläggande kunskaper om relionsfilosofi och estetik.

Innehåll

Kursen består av följande delar: Etik, 7,5 hp; Argumentationsanalys, 3 hp; Värdeteori, 6 hp; Samhällsfilosofi, 7,5 hp; Religionsfilosofi, 3 hp; Estetik, 3 hp.

Argumentationsanalys, 3 hp 0.0 hp

Kursen syftar till att ge färdigheter i argumentationsanalys och kritiskt tänkande.

Ethics 0.0 hp

Presentation av olika filosofiska teorier om etikens grundvalar samt diskussion av moraliska problem kring frågor som abort, dödshjälp, självmord etc.

Värdeteori, 6 hp 0.0 hp

Presentation av olika filosofiska teorier om värderingens natur.

Religionsfilosofi, 3 hp 0.0 hp

Presentation av några centrala religionsfilosofiska frågor om tro och vetande och det religiösa språkets natur.

Estetik, 3 hp 0.0 hp

En introduktion till några filosofiska frågor kring konstbegreppet och olika uppfattningar om estetiskt värde.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Varje del av kursen examineras separat genom en traditionell salsskrivning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.