Kursplan för Teoretisk filosofi A

Theoretical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten
1)kunna översiktligt beskriva viktigare problem och teorier i filosofins historia, särskild inom antikens filosofi och inom den nya tidens rationalism och empirism.
2)kunna återge grunddragen i de viktigaste filosofiska riktningar under 1900-talet.
3)besitta grundläggande kunskaper i logik.

Innehåll

Kursen består av följande delar: Filosofins klassiker,15 hp; 1900-talets filosofi, 7,5 hp; Logik, 7,5 hp.

Filosofins klassiker, 15 hp 0.0 hp

Momentet är uppdelad i två delar. Den första delen fokuserar på verk av några av antikens mest inflytelserika tänkare. Den andra delen koncentrerar sig på de viktigaste representanterna för nya tidens rationalism och empirism med fokus på pro-blemställningar som fortfarande diskuteras i filosofin.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro på seminarierna på delen Filosofins klassiker.

Examination

Examinationen på Filosofins klassiker sker genom två salsskrivningar och ett antal inlämningsuppgifter, examinationen på 1900-talets filosofi sker genom en inlämningsuppgift, examination på Logik sker genom en salsskrivning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Filosofins klassiker

I kurslitteraturen ingår förutom nedanstående böcker även ett kompendium författat av lärare vid Filosofiska institutionen.

 • Aristoteles, d 384-322 f. Kr. Ringbom, Mårten Den nikomachiska etiken

  Nytr.: Göteborg: Daidalos, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Descartes, René Marc-Wogau, Konrad Valda skrifter

  1. pocketutg.: Stockholm: Natur och kultur, 1998

  Endast "Betraktelser över den första filosofin" behöver läsas.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hume, David Beauchamp, Tom L. An enquiry concerning human understanding

  Oxford: Oxford University Press, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kant, Immanuel Quarfood, Marcel Prolegomena till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som vetenskap

  Stockholm: Thales, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordin, Svante Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen

  2., [utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Platon, Stolpe, Jan Skrifter. Bok 3 : Staten

  Atlantis, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

1900-talets filosofi

Kurslitteraturen består dels av nedanstående böcker och dels av ett kompendium av originaltexter. Kompendiet kan köpas på institutionen.

 • Bengtsson, Jan Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi

  3., rev. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wright, Georg Henrik von Logik, filosofi och språk : strömningar och gestalter i modern filosofi

  [Ny utg.]: Nora: Nya Doxa, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

Logik

 • Prawitz, Dag ABC i symbolisk logik : logikens språk och grundbegrepp

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Thales, 2001

  Se bibliotekets söktjänst