Kursplan för Mekanik II

Mechanics II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 15, 2008
 • Behörighet: Linjär algebra och geometri I, Flervariabelanalys, allmän kurs. Mekanik I. Eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:


 • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars kinematik och dynamik

 • redogöra för teorin för stela kroppars mekanik, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Eulers lagar

 • redogöra för kinematik och dynamik i icke-inertialsystem samt teorin för svängningsrörelse

 • redogöra för grunderna för fluiders mekanik och materials elastiska egenskaper

 • kunna tillämpa teorierna genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse och tekniska system

 • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar

 • kunna genomföra fysikaliska experiment samt förklara och försvara resultaten skriftligt och muntligt.

Innehåll

Hydromekanik.
Stela kroppars kinematik och dynamik, plan rörelse.
Kraft, rörelsemängd, kraftmoment, rörelsemängdsmoment, tröghetsmoment.
Eulers lagar för translation och plan rotationsrörelse.
Arbete och energi. Statik för stela kroppar.
Accelererade referenssystem.
Svängningsrörelse.
Elasticitet, mekaniska vågor.
Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar.
Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.
Under kursen ges en dugga och/eller inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid ordinarie omtentamen. För godkänd kurs fordras även godkänd laborationskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 15, 2008

Bedford-Fowler: Dynamics, Engineering Mechanics, SI edition, Addison-Wesley och Supplement Mekanik (2007).
Nordling-Österman: Physics Handbook, Studentlitteratur.