Kursplan för Studieteknik

Study Experience

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 1 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TN000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2007
 • Behörighet: Kursen ges endast för studenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens grundutbildning och alltid integrerad i en annan kurs. Denna kurs utgör ett komplement till vissa andra kurser och villkoret för att få delta är att studenten är antagen till den kurs det gäller.
 • Ansvarig institution: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Studenten kan tillämpa olika läs-, antecknings- och problemlösningstekniker.
Studenten kan redogöra för olika lärstilar
Studenten kan redogöra för hur tidsplanering och studievanor kan påverka studieresultatet.

Innehåll


 • Lärstilar

 • Studievanor

 • Problemlösning

 • Anteckningstekniker

 • Lästekniker

 • Olika test för att uppnå självkännedom


Fokus för kursen ligger på reflektion och förmåga att hitta nya infallsvinklar på studierna.

Studenten får genom de olika övningarna i kursen en bas för att reflektera över sitt eget personliga arbetssätt och lärstil, för att finna det sätt som passar studenten bäst.

Kursen ges endast i direkt samverkan med en annan kurs inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens kursutbud. Den kursens innehåll utgör material för de studietekniska övningarna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av information om de olika momenten följt av övningar enskilt eller i grupp och diskussioner om övningsresultaten. Inlämningsuppgifter ingår.

Examination

Examination sker genom skriftlig och/eller muntlig redovisning av anvisade uppgifter. För att få godkänt på kursen krävs: Aktivt deltagande i alla övningar och moment samt godkänd redovisning av de tre inlämningsuppgifter som ingår i kursen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2007

Kompendium i studieteknik, UTH-enheten, Uppsala universitet. Utdelat material.